Raads­bij­drage Raads­voorstel Gebieds­ont­wik­keling Overvecht Centrum: uitwerken basis­prin­cipes en onder­zoeks­vragen ruim­te­lijke en finan­ciële verkenning in een Masterplan


23 december 2021

Voorzitter, er ligt een document met onderzoeksvragen en basisprincipes voor om de herontwikkeling van Overvecht Centrum richting te geven. Het blijft voor de Partij voor de Dieren onduidelijk wat de status zal zijn van deze basisprincipes en onderzoeksvragen als die vandaag worden vastgesteld, maar nu ze er toch zijn geven we wel graag nog een basisprincipe mee.

De gemeente neemt een regierol bij de planvorming voor het gebied. Voor alle betrokkenen is het fijn dat een aantal basisprincipes als vast kader zijn geformuleerd. En daarnaast onderzoeksvragen waar nog aan gewerkt kan worden.

Biodiversiteit is dusdanig belangrijk, niet alleen voor de Partij voor de Dieren, maar ook in gemeentelijk beleid, dat we dat graag ook in die basisprincipes verankeren. Want er is in de RSU weliswaar iets vastgelegd over vergroenen, maar niet voor deze locatie specifiek.

De locatie wordt omgeven door vier stroken ecologische groenstructuur die een verbindingsroute vormen. Er komen allerlei beschermde flora én faunasoorten voor – denk aan het prachtklokje, de brede wespenorchis, de gierzwaluw en de bosuil.

Als we het document ongewijzigd vaststellen blijft biodiversiteit slechts een subthema in een opsomming van onderwerpen die "verder uitgezocht moeten worden in volgende fasen": Er staat "in de volgende fase moeten maatregelen in de openbare ruimte op het vlak van energie, circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid uitgewerkt worden." .

Nou dat is voor ons niet genoeg. Het is veel te vrijblijvend, biodiversiteit is geen mogelijke optie, maar moet een basisprincipe zijn bij de ontwikkeling. Op die manier bestendigen we de groenstructuren die er zijn en benutten we kansen om de barrière van de Einsteendreef te doorbreken en het groen dat er is te verbinden met het grotere groene netwerk. Iets dat overigens ook ommetjes voor buurtbewoners aantrekkelijker maakt zeg ik er maar bij.

Voor alle betrokkenen wordt op die manier expliciet gemaakt dat er vastgelegd beleid over biodiversiteit bestaat, en dat dat moet worden meegenomen in de ontwikkeling van het Masterplan. Dat geeft bovendien de ruimte om vanaf het begin geen enkele kans over het hoofd te zien.

Daarom dienen wij samen met Student & Starter het amendement ‘Biodivers raamwerk rondom Overvecht Centrum’ in.