Raads­bij­drage Raads­voorstel Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak


19 december 2019

Dank u wel voorzitter.

Al jaren wachten sekswerkers in Utrecht op een veilige legale werkplek. Het is schrijnend dat deze er nog steeds niet is, omdat het nog steeds niet gelukt is dit op een veilige manier, die misstanden voorkomt en overlast voor buurtbewoners beperkt, te realiseren.

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die daar zelf voor kiest een legaal beroep uit te oefenen, dit op een veilige plek moet kunnen doen. Tegelijkertijd is geen enkele buurt er gelukkig mee als dat in hun leefomgeving komt, want er zijn terechte zorgen over overlast.

Met het voorstel van het college dat er ligt denken we dat, hoewel zeker niet optimaal, er toch de beste oplossing is. Wél denken we dat een aantal verbeteringen mogelijk is. En we zullen dan ook moties en amendementen steunen op bijvoorbeeld nachtsluiting, verbetering van hulpverlening en ondersteuning en evaluatie.

Zelf hebben we twee moties en die gaan over de locatie. In eerste instantie zouden er meer werkplekken komen, en daar is de locatie voor bouwrijp gemaakt. Inclusief de kap van ruim 200 bomen. Als dit raadsvoorstel vandaag wordt aangenomen beperken we het aantal ramen en dat betekent dat er ruimte niet bebouwd gaat worden. En omdat in deze omgeving bijvoorbeeld wonen niet toegestaan is, kunnen we de ruimte maar beter teruggeven aan onze lokale ecologie.

De motie (Tijdelijke) Natuur bij het Nieuwe Zandpad:

Roept het college op:

  • Het deel van de locatie waar (voorlopig) niet gebouwd gaat worden, een groene invulling te geven die de lokale biodiversiteit versterkt;
  • Hierbij zo mogelijk de gedragscode Tijdelijke Natuur te volgen;

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren, dat als er dan toch gebouwd gaat worden, dat dit dan zo duurzaam mogelijk gebeurt. Het was even zoeken hoe dit precies te realiseren, want de grond is wel van de gemeente, maar uiteindelijk gaan we dit alleen verhuren en geen bouwopdracht geven. We willen daarom dat in de Tender bieders zoveel mogelijk worden uitgedaagd om in hun ontwerp duurzame en groene maatregelen op te nemen. Dat heeft geleid tot een volgende motie.

De Motie Duurzaam en natuurinclusief Nieuw Zandpad:

Roept het college op:

  • Bij de gunning van de tender extra punten toe te kennen aan door de marktpartij genoemde maatregelen op het gebied van natuurinclusief bouwen en verduurzaming;
  • Bij het concreet maken van het onderdeel ‘schetsontwerp’ in de gunningsleidraad, in elk geval de beoordeling op de aspecten groene daken, circulair bouwen, faunavriendelijke verlichting en natuurinclusief bouwen als concrete voorbeelden te noemen;
  • Er zorg voor te dragen dat de realisatie van deze maatregelen wordt gewaarborgd in de Tenderstukken;

Dank u wel voorzitter.