Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Jagerskade


10 maart 2022

Bedankt, voorzitter. De Partij voor de Dieren verwacht dat het raadsvoorstel het sowieso zal gaan halen. We hebben twee verbetersuggesties. Het kan verkeersveiliger, en het kan groener.

Verkeersveiliger
We geven de voorkeur aan de ontsluiting via de Loevenhoutsedijk, maar we vinden dat er meer moet worden gedaan op de verkeersveiligheid. Er wordt nu 1 parkeerplaats verwijderd om het zicht te verbeteren, en er komen witte strepen op het trottoir zodat men ziet dat er auto's in- en uitrijden. Volgens onze fractie leven er terecht zorgen over de verkeerssituatie (zowel nu als straks met de ontsluiting via de Loevenhoutsedijk). Er zijn nog wel meer verkeersmaatregelen denkbaar, zoals vroegtijdige invoer van maximumsnelheid 30 kilometer per uur, het ophangen van veiligheids- en dodehoekspiegels en het plaatsen van stopborden en/of verkeerslichten. Wij zouden graag zien dat wethouder bereid is de verkeerssituatie te verbeteren, en bewoners hierbij te laten participeren. We dienen daarom de motie Verbeter verkeersveiligheid ontsluiting Loevenhoutsedijk in.

Groener
In het bestemmingsplan is aanzienlijk meer ruimte voor groen ingetekend ten opzichte van de oude situatie. Dit groen lijkt overwegend uit gras te gaan bestaan, wat weliswaar beter is dan stenen of asfalt, maar wat weinig betekenisvol is voor de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren vindt dat iedere gebiedsontwikkeling aangegrepen moet worden om meer ecologisch waardevol groen te realiseren. Bomen en onderbeplanting in de directe leefomgeving hebben een bewezen meerwaarde als het gaat om klimaatadaptatie, biodiversiteit, de luchtkwaliteit en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. (Zang)vogels en kleine grondgebonden zoogdieren vinden tussen bomen en lage onderbeplanting voedsel en schuilplaatsen. Dit hoeft trouwens ook niet belemmerend te zijn voor een uitnodigende uitstraling of sociale veiligheid. Wij zouden graag zien dat de kans benut wordt om dit plangebied het groen niet alleen in te vullen met gras, maar ook aan te vullen met ecologisch waardevoller groen zoals bomen en heesters. Hiertoe dienen we de motie Meer ecologisch waardevol groen bij herontwikkeling Jagerskade in.

De reactie van het college op onze beide voorstellen bepaalt wat ons betreft of we het raadsvoorstel zullen kunnen steunen. Wij kijken uit naar de reactie van de wethouder. Bedankt voor uw aandacht.