Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Ontwik­kel­per­spectief Maar­schal­ker­weerd


9 juli 2020

Maarschalkerweerd is een strategische plek in onze gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Het verbindt diverse groene gebieden en kan uitgroeien tot onderdeel van de groene long rondom de stad die zo hard versterking nodig heeft.

De Partij voor de Dieren is dan ook blij dat er een visie is waarbij het uitgangspunt is dat Maarschalkerweerd zich vanuit haar groene, landschappelijke en cultuurhistorische waarden verder kan ontwikkelen.

We constateren echter wel dat er nu ontzettend veel ambities op het gebied geprojecteerd worden. En we constateren daarbij dat de balans tussen cultuur, sport en een fijnmazig recreatienetwerk, behoorlijk de overhand heeft gekregen over de ecologische waarden waar Maarschalkerweerd ook sterk in kan zijn.

Ruimte voor natuur betekent dat er niet op elk stukje van het gebied kan worden gerecreëerd. Het is belangrijk dat we met dit ontwikkelperspectief ook een heldere keuze maken over de balans tussen natuurwaarden en ruimte voor groen, en cultuurhistorische en recreatieve waarden en ruimte voor sporten.

Dat past allebei samen in het gebied en het lijkt ons goed om in het ontwikkelperspectief helder vast te leggen dat wij dit als raad belangrijk vinden. Om de ambitie op dit punt wat sterker te maken en te benadrukken dat niet in al het groen recreatie en levendigheid dominant moeten zijn, hebben we het volgende amendement.

Het Dak op de Bak. In het ontwikkelperspectief dat voorligt staat de ambitie om een groene constructie over de A27 aan te leggen die Maarschalkerweerd verbindt met het Markiezenbos. Ook wel bekend als “Dak op de bak” of geframed als “Groene verbinding”.

Ik ben blij dat er met een amendement van GL en D66 opnieuw door de raad een uitspraak wordt gedaan dat we de verbreding van de A27 afwijzen. Het is goed dat te benadrukken want met dit ontwikkelperspectief moet absoluut niet de indruk gewekt worden dat Utrecht zich neergelegd zou hebben bij die onzinnige wens van de minister.

Terug dus naar het “Dak op de bak”. Die zou bekostigd worden als compensatie voor de verbreding. Met een vernietigd tracébesluit en de huidige stikstofproblematiek en de onwenselijkheid van nog meer asfalt is het dus maar de vraag of dat geld er komt.

Over de vraag wat het wegvallen van die financiering betekent voor de uitvoerbaarheid van dit ontwikkelperspectief dienen wij met S&S een motie in.

Maar los daarvan is dat “Dak op de bak” vanuit het oogpunt van natuur, ecologie en biodiversiteit een heel slechte ambitie. En tegen de coalitie zou ik willen zeggen: ook een ambitie die slecht past bij het thema “Gezond Stedelijk Leven voor iedereen”.

Er moeten veel bomen gekapt worden om een 249 meter brede constructie te bouwen. Óp zo’n overkapping is het niet mogelijk dat soort monumentale bomen te compenseren.

De recreatiedruk in Amelisweerd wordt al steeds hoger en hoger. Als we vanaf deze kant het Markiezenbos toegankelijk maken zal de recreatiedruk alleen maar toenemen. Dat verstoort de rust die juist dit gedeelte van Amelisweerd nog aantrekkelijk maakt voor reeën, dassen, vogels en andere dieren.

Om die redenen is het niet gepast om deze wens in het Ontwikkelperspectief te laten staan. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het volgende amendement. Dat dien ik mede in namens Student en Starter. In de commissie pleitte ook GroenLinks ook heel duidelijk tegen dit “Dak op de bak”, ik hoop dat ze daar niet op terugkomen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij met de groene ambities in het ontwikkelperspectief. De balans tussen plek voor groen en plek voor sport & recreatie kan helderder uiteengezet worden in het voorstel, daar hebben we een voorstel toe gedaan. Essentieel is dat we geen groen verwijderen om verbindingen voor mensen aan te leggen en dat we de dieren in het Markiezenbos met rust laten.

Ik wil benadrukken dat we de meeste ambities in het document echt steunen, maar dat de verwevenheid met de A27 verbredingsplannen en het “Dak op de bak” voor ons echt pijnpunten zijn waarbij we de stemming over onze amendementen afwachten.

Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Noordelijke Randweg Utrecht, Westelijke Stadsboulevard en vervolgonderzoeken verkeersstudie Noordwest

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Plan van Aanpak Wervengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer