Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Heycop, Dich­terswijk


28 mei 2020

Bedankt voorzitter. In het commissiedebat gaf de Partij voor de Dieren blijk van onze scepsis rondom de aard van de groencompensatie voor de maar liefst 90 te kappen bomen voor het bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk. Wij hadden zorgen over de eventuele bewonersparticipatie bij de groencompensatie, en of deze compensatie gegarandeerd binnen de projectgrenzen zou plaatsvinden. Het bestemmingsplan laat ruimte over voor meerdere interpretaties, ondanks de toezegging in de raadsbrief van 10 februari j.l., ‘Kappen en herplanten van bomen bij Heycop’, dat de 90 te kappen bomen binnen de projectgrenzen zouden worden gecompenseerd, in reactie op onze mondelinge vragen hierover van december 2019. Dit leidde tot zorgen bij onze fractie, en tot vragen aan de wethouder.

In de raadsbrief ‘Toegezegde onderwerpen Heycop in raadscommissie 19 mei 2020’, verstuurd op woensdag 20 mei j.l. werd echter opnieuw toegezegd dat de herplant binnen de projectgrenzen zal plaatsvinden. Daarnaast gaf de wethouder in de commissie aan dat in de kapvergunning precies wordt benoemd welke boomsoorten en hoeveel van welke soort zullen worden herplant, en dat hij kon toezeggen dat dit uitgevoerd zal worden. Het doet onze partij deugd dat dit dus niet aan bewonersparticipatie onderhevig is. Ondanks dat het bestemmingsplan niet wordt aangepast, gaan wij ervan uit dat de toezegging van de wethouder voldoende is. Dank aan de wethouder voor de gedane toezeggingen.

Voor de Partij voor de Dieren is het van het uiterste belang dat niet alleen de groencompensatie, maar ook dierenwelzijn en duurzaamheid in dit bestemmingsplan goed in elkaar steken. Voorzitter, omdat de kap van 90 bomen er flink inhakt, vonden wij het geen gemakkelijke afweging. Met de zojuist genoemde onduidelijkheden echter uit de weg geruimd kunnen wij al met al het vertrouwen uitspreken dat het bestemmingsplan aan onze criteria wat betreft groencompensatie, dierenwelzijn en duurzaamheid voldoet. Daarom zullen wij onze steun aan dit plan kunnen verlenen.

Wij betreuren het overigens dat het niet mogelijk was om méér sociale huurwoningen te gaan realiseren in dit gebied. Daarom ondersteunt de Partij voor de Dieren de motie van mevrouw Zwinkels van het CDA om te onderzoeken of het mogelijk is oude bestemmingsplannen te actualiseren dan ook van harte. Dank u wel voorzitter.