Monde­linge vragen Licht­ver­vuiling Holland Casino


Indiendatum: 3 feb. 2022

Mondelinge vragen 4, 3 februari 2022

Op 28 november 2017 vernamen we dat Holland Casino wilde vasthouden aan een ‘lichtorgel’ op de nieuwe locatie op de Winthonlaan, ondanks felle tegenstand van de welstandscommissie. De Partij voor de Dieren stelde hier toen mondelinge vragen over en kwam hier ook op terug in de commissie Bestemmingsplan casino (17 mei 2018). Inmiddels is het gebouw opgeleverd en is het ‘lichtorgel’ in werking, ook tot groot ongenoegen van bewoners: want een zeer groot deel van de gevel is hel verlicht en het licht staat de hele nacht aan, met overlast voor mens en dier. Het gebouw zou duurzaam en diervriendelijk worden, maar dat blijkt door deze lichtvervuiling, horizonvervuiling en energieverspilling dus niet zo te zijn. Het college gaf eerder aan een ‘grootstedelijk gebaar’ te willen maken door het ‘lichtorgel’ toe te staan, wat blijkbaar belangrijker is dan het welzijn van mens en dier in de omgeving van het casino.

De Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college nog steeds van mening dat ‘een grootstedelijk gebaar’ de voorkeur geniet boven het tegengaan van lichtvervuiling en overlast voor mens en dier? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Het college zegt ambitieuze klimaatdoelen te hebben en vraagt inwoners en bedrijven om hieraan mee te werken. Hoe rijmt dit met het feit dat het casino zoveel energie mag verbruiken voor deze verlichting, ook ’s nachts?

3. Het casino is geopend van 10 tot 22 uur. Is het college bereid om aan het casino op te leggen dat het licht in ieder geval na sluitingstijd volledig uitgaat, om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om tijdens de openingstijden van het casino ervoor te zorgen dat het licht op een minder hoge sterkte zal gaan branden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 3 feb. 2022
Antwoorddatum: 3 feb. 2022

Mondelinge vragen 4, 3 februari 2022

Op 28 november 2017 vernamen we dat Holland Casino wilde vasthouden aan een ‘lichtorgel’ op de nieuwe locatie op de Winthonlaan, ondanks felle tegenstand van de welstandscommissie. De Partij voor de Dieren stelde hier toen mondelinge vragen over en kwam hier ook op terug in de commissie Bestemmingsplan casino (17 mei 2018). Inmiddels is het gebouw opgeleverd en is het ‘lichtorgel’ in werking, ook tot groot ongenoegen van bewoners: want een zeer groot deel van de gevel is hel verlicht en het licht staat de hele nacht aan, met overlast voor mens en dier. Het gebouw zou duurzaam en diervriendelijk worden, maar dat blijkt door deze lichtvervuiling, horizonvervuiling en energieverspilling dus niet zo te zijn. Het college gaf eerder aan een ‘grootstedelijk gebaar’ te willen maken door het ‘lichtorgel’ toe te staan, wat blijkbaar belangrijker is dan het welzijn van mens en dier in de omgeving van het casino.

De Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college nog steeds van mening dat ‘een grootstedelijk gebaar’ de voorkeur geniet boven het tegengaan van lichtvervuiling en overlast voor mens en dier? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe zit het dan?

Voorzitter! In 2018 heeft de raad het bestemmingsplan voor de bouw van het casino vastgesteld. Omdat er sprake was van een gecoördineerde besluitvorming hebben wij tegelijkertijd een omgevingsvergunning verleend. In deze vergunning hebben wij de voorwaarden opgenomen voor de gevelverlichting van het casino. Deze voorwaarden zien erop toe dat de maximale lichtsterkte wordt toegepast. Daarnaast mogen uitsluitend de kleuren van het logo van Holland Casino worden toegepast en mag de kleur maar één keer per halfuur worden gewisseld. Het antwoord op vraag 1. De gevelverlichting die is bepaald binnen de voorwaarden van 2018 vonden wij acceptabel en dat vinden wij nog steeds. Wij vinden dat de in 2018 toegepaste gevelverlichting geen negatief effect op de kwaliteit van de omgeving heeft. Ook de verkeersveiligheid komt niet in het geding. Gezien vanuit economisch perspectief is het van toegevoegde waarde om deze accenten aan de entree van de stad toe te voegen.

2. Het college zegt ambitieuze klimaatdoelen te hebben en vraagt inwoners en bedrijven om hieraan mee te werken. Hoe rijmt dit met het feit dat het casino zoveel energie mag verbruiken voor deze verlichting, ook ’s nachts?

Wij hebben in 2018 de wens van Holland Casino om gevelverlichting toe te passen gehonoreerd door het toepassen van indirecte en energiezuinige LED verlichting.

3. Het casino is geopend van 10 tot 22 uur. Is het college bereid om aan het casino op te leggen dat het licht in ieder geval na sluitingstijd volledig uitgaat, om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

De voorwaarde om na sluitingstijd geen verlichting toe te passen, is niet in de vergunning opgenomen. Wij achten het niet wenselijk om hierop na drie jaar terug te komen en om de verlichting uit te laten zetten. Het is bovendien onze verwachting dat als de beperkende maatregelen inzake corona worden verruimd het casino de openingstijden aanpast, zodat het gebouw vanaf de snelweg zichtbaar zal moeten zijn.

4. Is het college bereid om tijdens de openingstijden van het casino ervoor te zorgen dat het licht op een minder hoge sterkte zal gaan branden? Zo nee, waarom niet?

De lichtsterkte voldoet aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden. Wij kunnen die niet met terugwerkende kracht beperken. Het bestaansrecht kan niet zomaar worden ingeperkt.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Rachel Heijne, GroenLinks