Monde­linge vragen Meer geluids­hinder van motor­crossclub


Indiendatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 3, 23 mei 2019

Het motorcrossseizoen is weer begonnen en helaas gaat dit wederom gepaard met geluidsoverlast, zoals te lezen in het persbericht van de milieugroep Zuilen en in het AD afgelopen maandag.

Vorig jaar stelden GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen over de tweetaktmotoren, die ondanks hun enorme vervuiling opeens werden toegestaan. Ook toen werd gerefereerd aan de eerdere toezeggingen rondom het bouwen van een geluidsmuur om de overlast te beperken. Deze geluidsmuur staat er helaas nog steeds niet.

1. Waarom is er nog steeds geen geluidsmuur?

2. Deelt het college met de partijen dat de afspraken om de hinder voor omwonenden te beperken niet zijn nagekomen? Zo nee, waarom niet?

3. Volgens de fracties is de ervaren overlast onwenselijk, zelfs als het juridisch gezien binnen de norm valt. Hoe ziet het college dit?

4. De fracties zijn van mening dat zolang de muur er niet staat, zou op zijn minst de geluidshinder naar een lager niveau gebracht moeten worden. Dit betekent bijvoorbeeld niet rijden, met minder motoren rijden en/of minder frequent rijden. Deelt het college dit uitgangspunt? Is het college bereid om hier op toe te zien en afspraken over te maken met de motorcrossclub?

5. Door de verruiming in de vergunning, zijn er nu weer activiteiten mogelijk die meer geluidsoverlast produceren dan voorheen mogelijk was. Zo werd op Tweede Paasdag bijvoorbeeld een TwinShock-evenement georganiseerd, een evenement met allemaal oldtimers, die niet voldoen aan de maximaal toegestane aantal decibel bij een voertuig. Volgens de fracties is het vreemd dat er juist weer meer activiteiten komen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Is het college bereid deze activiteiten te stoppen?

Julia Kleinrensink, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 23 mei 2019
Antwoorddatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 3, 23 mei 2019

Het motorcrossseizoen is weer begonnen en helaas gaat dit wederom gepaard met geluidsoverlast, zoals te lezen in het persbericht van de milieugroep Zuilen en in het AD afgelopen maandag.

Vorig jaar stelden GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen over de tweetaktmotoren, die ondanks hun enorme vervuiling opeens werden toegestaan. Ook toen werd gerefereerd aan de eerdere toezeggingen rondom het bouwen van een geluidsmuur om de overlast te beperken. Deze geluidsmuur staat er helaas nog steeds niet.

1. Waarom is er nog steeds geen geluidsmuur?

In de brief van 22 maart 2017 staat dat een geluidswal kan worden gerealiseerd na de verkoop van een strook gemeentelijke grond aan een naburige ondernemer. De plannen voor asfaltcentrale die in de buurt wordt gebouwd, zijn nog niet in de realisatiefase. De genoemde strook grond is derhalve nog niet verkocht. Daarom zijn geen financiële middelen beschikbaar om de geluidswal door de gemeente te laten betalen.

2. Deelt het college met de partijen dat de afspraken om de hinder voor omwonenden te beperken niet zijn nagekomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij vinden van niet. De verruiming van de milieuvergunning van de motorclub voldoet aan de aanwezige geluidsruimte op het industrieterrein. Van rechtswege moesten wij de gevraagde verruiming verlenen. Daarom konden wij geen geluidswal verlangen. Omdat in Zuilen zelfs als de geldende normen worden toegepast toch hinder wordt ervaren, spreken wij met de betrokkenen over de vraag of een duurzame verbetering mogelijk is. De uitkomst van die gesprekken was het verkopen van de genoemde strook gemeentegrond, maar zolang de grond niet is verkocht, ontbreken de financiële middelen.

3. Volgens de fracties is de ervaren overlast onwenselijk, zelfs als het juridisch gezien binnen de norm valt. Hoe ziet het college dit?

Wij zijn het ermee eens dat een geluidswerende voorziening wenselijk is om het geluid van het crossen van de motoren substantieel te reduceren, ook al is die wettelijk niet verplicht.

4. De fracties zijn van mening dat zolang de muur er niet staat, zou op zijn minst de geluidshinder naar een lager niveau gebracht moeten worden. Dit betekent bijvoorbeeld niet rijden, met minder motoren rijden en/of minder frequent rijden. Deelt het college dit uitgangspunt? Is het college bereid om hier op toe te zien en afspraken over te maken met de motorcrossclub?

Nee, juridisch gezien mag de motorcrossclub ook zonder geluidwerende voorziening rijden. In de milieuvergunning staat welke grenzen de motorcrossclub in acht moet nemen.

5. Door de verruiming in de vergunning, zijn er nu weer activiteiten mogelijk die meer geluidsoverlast produceren dan voorheen mogelijk was. Zo werd op Tweede Paasdag bijvoorbeeld een TwinShock-evenement georganiseerd, een evenement met allemaal oldtimers, die niet voldoen aan de maximaal toegestane aantal decibel bij een voertuig. Volgens de fracties is het vreemd dat er juist weer meer activiteiten komen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Is het college bereid deze activiteiten te stoppen?

Deze activiteit was ons niet bekend. De motorcrossclub is om een reactie gevraagd. Men zegt dat dit een reguliere wedstrijd betrof. Er was geen sprake van een evenement. De geluidsproductie van de motoren is door de club vooraf gekeurd. De motoren die op de baan worden toegelaten, moeten ongeacht hun ouderdom voldoen aan de wettelijke eis van 34 dB. De betrokken motoren voldeden aan deze wettelijke eis.

Aanvullende vraag van de heer Van Heuven: Hoe wenselijk vindt de wethouder Emissieloos Vervoer het feit dat binnen de gemeentegrenzen motorcrossen bestaat?

Dat is een goede en terechte vraag. Onze ambities inzake de emissieloze zone zijn bekend. In de binnenstad zijn die gerealiseerd. De plannen zullen de raad worden toegestuurd. Het is een feit dat wij te maken hebben met een bestemmingsplan dat de raad heeft goedgekeurd waarbij bepaalde activiteiten kunnen plaatsvinden. Die gebeuren dus. Daar hebben mensen plezier van. Dat is op dit moment de situatie.

Julia Kleinrensink, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie