Monde­linge vragen Olielek Merwe­dekanaal vervolg


Indiendatum: 28 jan. 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 28 januari 2021

Half augustus 2020 raakte een deel van het Merwedekanaal vervuild met olie. De Partij voor de Dieren stelde direct vragen, eerst ‘achter de schermen’ en later ook via schriftelijke vragen 287/2020, waarop we vorige week antwoord kregen. De antwoorden choqueerden ons, enerzijds omdat het om een substantieel olielek van circa 200-250 liter ging, anderzijds omdat de olie afkomstig was van een bedrijf dat géén melding had gedaan van het lek en bij inspectie door de gemeente nog meer milieuovertredingen bleek te hebben begaan. De gemeente kwam pas meer dan een maand na het olielek in actie.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de gemeente pas meer dan een maand na het olielek het riool heeft geïnspecteerd en gereinigd? Is door deze late actie nog extra verontreiniging in het Merwedekanaal terechtgekomen? Zo ja, wat is hieraan gedaan?

2. Om wat voor soort bedrijf gaat het? En welke milieuovertredingen hebben zij nog meer begaan? Waar moeten wij aan denken bij de hoogte van de schadeclaim?

3. Blijft het college dit bedrijf onder verscherpt toezicht houden middels (onaangekondigde) inspecties en gedurende langere tijd? Zo nee, waarom niet? Dit bedrijf neemt het duidelijk niet nauw met de milieuregels.

4. Welke maatregelen neemt het college vanaf nu extra om milieuvervuiling door bedrijven bij wie een reëel risico op vervuiling en overtredingen bestaat te voorkomen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 28 jan. 2021

Mondelinge vragen 6, donderdag 28 januari 2021

Half augustus 2020 raakte een deel van het Merwedekanaal vervuild met olie. De Partij voor de Dieren stelde direct vragen, eerst ‘achter de schermen’ en later ook via schriftelijke vragen 287/2020, waarop we vorige week antwoord kregen. De antwoorden choqueerden ons, enerzijds omdat het om een substantieel olielek van circa 200-250 liter ging, anderzijds omdat de olie afkomstig was van een bedrijf dat géén melding had gedaan van het lek en bij inspectie door de gemeente nog meer milieuovertredingen bleek te hebben begaan. De gemeente kwam pas meer dan een maand na het olielek in actie.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de gemeente pas meer dan een maand na het olielek het riool heeft geïnspecteerd en gereinigd? Is door deze late actie nog extra verontreiniging in het Merwedekanaal terechtgekomen? Zo ja, wat is hieraan gedaan?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de afhandeling van dit type incidenten. Het waterschap verzoekt de gemeente om de riolen in de afhandeling van zo'n incident te reinigen. De tijdlijn is als volgt: wij hebben van het waterschap begin september de vraag gekregen om de riolen rondom de overstort te reinigen. Dat hebben wij op 10 september jl. laten doen. Naar aanleiding van die reiniging is in overleg met het waterschap besloten om ook de riolen in de Eendrachtlaan en de Overijssellaan te reinigen. Dat is op 23 september jl. gebeurd. Bij deze laatste reiniging is de lozer van de olie ontdekt. Het is helaas technisch niet terug te halen of door deze tijdlijn extra verontreinigingen in het water zijn terechtgekomen. Er zijn in ieder geval geen losse meldingen over ingekomen.

2. Om wat voor soort bedrijf gaat het? En welke milieuovertredingen hebben zij nog meer begaan? Waar moeten wij aan denken bij de hoogte van de schadeclaim?

Er is sprake van een verhuurbedrijf met garage, werkplaats en wasstraat aan de Eendrachtlaan in Utrecht. Bij controle is een aantal overtredingen geconstateerd: het niet aantoonbaar hebben uitgevoerd van de verplichte vijfjaarlijkse controle van de olieafscheider, het op een onjuiste manier opslaan van bodembedreigende stoffen, het op een onjuiste manier uitvoeren van bodembedreigende activiteiten, het niet schoonhouden van grote lekbakken voor bodembedreigende stoffen alsmede het ondoelmatige beheer van afvalstoffen.

3. Blijft het college dit bedrijf onder verscherpt toezicht houden middels (onaangekondigde) inspecties en gedurende langere tijd? Zo nee, waarom niet? Dit bedrijf neemt het duidelijk niet nauw met de milieuregels.

Natuurlijk; wij zullen naar aanleiding van dit incident het bedrijf de komende periode jaarlijks zowel onaangekondigd als aangekondigd bezoeken. Dat blijven wij net zo lang doen totdat uit deze bezoeken blijkt dat er geen zware overtredingen meer worden geconstateerd. Het vermoeden is gerezen - men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen - dat er sprake is van milieudelicten, waarbij ook opzet in het spel is. Dat betekent dat wij ook de milieupolitie hebben ingeschakeld.

4. Welke maatregelen neemt het college vanaf nu extra om milieuvervuiling door bedrijven bij wie een reëel risico op vervuiling en overtredingen bestaat te voorkomen?

Bij het toezicht is er echt aandacht voor dit type incidenten, maar het gaat ook om het naleefgedrag van individuele medewerkers. De ervaring leert dat door het toezichtbeleid van het college het gedrag toch lastig is te beïnvloeden. Dat ligt echt bij de individuele vergunninghouders.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren