Monde­linge vragen Paar­den­races Maliebaan


Indiendatum: 16 jun. 2022

Mondelinge vragen 1, 16 juni 2022

Op 24 september 2022 is de Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK) van plan hun vijfjaarlijkse paardenraces te houden op de Maliebaan. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar komst in de Utrechtse gemeenteraad tegen dit dieronvriendelijke evenement. In 2017 gaf het college aan hier niets aan te kunnen doen. Dit jaar neemt het college een mooie stap door aan te geven dat dit evenement ook wat haar betreft niet (meer) in Utrecht thuishoort en wil er daarom geen subsidie meer aan verlenen. Verbieden kan de gemeente helaas niet, het gaat om landelijk beleid. Het weigeren van de subsidie lijkt echter ook geen juridische grond te hebben, waardoor de kans bestaat dat de subsidie alsnog verleend moet worden. De PvdD is sowieso erg verbaasd dat studenten diergeneeskunde een dergelijk dieronvriendelijk evenement organiseren in Utrecht, ondanks dat de Dierenbescherming aangeeft dat deze paardenraces “in strijd zijn met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject”. De PvdD heeft DSK hier dan ook op aangesproken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben over de raadsbrief van 8 juni 2022 de volgende vragen:

1. Om hoeveel subsidie gaat het?

2. Het college geeft aan dat in de Algemene Subsidieverordening ‘paardenraces’ niet als specifieke afwijzingsgrond opgenomen staat, maar is het niet mogelijk om ‘evenementen waarbij dieren worden gebruikt’ als afwijzingsgrond in de subsidieverordening op te nemen, waardoor dit evenement daar automatisch ook onder valt? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, is het college bereid om zo snel mogelijk de Algemene Subsidieverordening in lijn te brengen met de Nota Dierenwelzijn en hierdoor geen enkel evenement met dieren meer te hoeven subsidiëren (dus breder dan motie 231/2017)? Wat gaat het college doen om dit zo spoedig mogelijk juridisch houdbaar te maken?

4. Denkt het college dat zij vóórdat de paardenraces plaatsvinden op 24 september nog juridisch voor elkaar kan krijgen dat deze paardenraces niet gesubsidieerd hoeven te worden? Zo nee, wat is dan het streven?

5. In 2017 verzocht de toenmalige wethouder Dierenwelzijn samen met 36 andere portefeuillehouders Dierenwelzijn de Tweede Kamer om meer beslissingsbevoegdheid van gemeenten om evenementen met dieren te verbieden. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) gaf in april 2022 hetzelfde advies. Is het college bereid om (wederom) met de landelijke overheid in gesprek te gaan over de wens voor het verbieden van evenementen met dieren in Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 16 jun. 2022
Antwoorddatum: 16 jun. 2022

Mondelinge vragen 1, 16 juni 2022

Op 24 september 2022 is de Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK) van plan hun vijfjaarlijkse paardenraces te houden op de Maliebaan. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar komst in de Utrechtse gemeenteraad tegen dit dieronvriendelijke evenement. In 2017 gaf het college aan hier niets aan te kunnen doen. Dit jaar neemt het college een mooie stap door aan te geven dat dit evenement ook wat haar betreft niet (meer) in Utrecht thuishoort en wil er daarom geen subsidie meer aan verlenen. Verbieden kan de gemeente helaas niet, het gaat om landelijk beleid. Het weigeren van de subsidie lijkt echter ook geen juridische grond te hebben, waardoor de kans bestaat dat de subsidie alsnog verleend moet worden. De PvdD is sowieso erg verbaasd dat studenten diergeneeskunde een dergelijk dieronvriendelijk evenement organiseren in Utrecht, ondanks dat de Dierenbescherming aangeeft dat deze paardenraces “in strijd zijn met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject”. De PvdD heeft DSK hier dan ook op aangesproken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben over de raadsbrief van 8 juni 2022 de volgende vragen:

1. Om hoeveel subsidie gaat het?

Een eventuele toekenning zou maximaal € 20.000 bedragen.

2. Het college geeft aan dat in de Algemene Subsidieverordening ‘paardenraces’ niet als specifieke afwijzingsgrond opgenomen staat, maar is het niet mogelijk om ‘evenementen waarbij dieren worden gebruikt’ als afwijzingsgrond in de subsidieverordening op te nemen, waardoor dit evenement daar automatisch ook onder valt? Zo nee, waarom niet?

Nee, de wet- en regelgeving over het houden van dieren, in dit geval paarden, is een rijksbevoegdheid. De Wet dieren regelt zaken die betrekking hebben op het houden van dieren. Dat betekent dat gemeenten niet méér mogen regelen dan de Wet dieren voorschrijft.

3. Zo ja, is het college bereid om zo snel mogelijk de Algemene Subsidieverordening in lijn te brengen met de Nota Dierenwelzijn en hierdoor geen enkel evenement met dieren meer te hoeven subsidiëren (dus breder dan motie 231/2017)? Wat gaat het college doen om dit zo spoedig mogelijk juridisch houdbaar te maken?

De heer Van Heuven vraagt of ik de algemene subsidieverordening zodanig aan kan passen dat geen enkel evenement met dieren meer behoeft te worden gesubsidieerd, maar dat kan niet. Wat wij willen, is dat in subsidieregelingen - de nadere regels - wordt bepaald dat activiteiten met dieren niet voor subsidie in aanmerking mogen komen. Daartoe moeten wij per subsidieregeling besluiten of alle activiteiten met dieren worden uitgesloten of niet. In dat geval verbiedt de gemeente de activiteit niet, maar wenst die in ieder geval niet met subsidiegelden te stimuleren. Dan is geen aanpassing van de algemene subsidieverordening nodig, wij doen wij dat via de subsidieregelingen.

4. Denkt het college dat zij vóórdat de paardenraces plaatsvinden op 24 september nog juridisch voor elkaar kan krijgen dat deze paardenraces niet gesubsidieerd hoeven te worden? Zo nee, wat is dan het streven?

Nee, het is niet mogelijk om nog vóór de paardenraces van 24 september a.s. juridisch te bewerkstelligen dat deze paardenraces niet behoeven te worden gesubsidieerd, omdat men dit dan met terugwerkende kracht zou moeten doen.

5. In 2017 verzocht de toenmalige wethouder Dierenwelzijn samen met 36 andere portefeuillehouders Dierenwelzijn de Tweede Kamer om meer beslissingsbevoegdheid van gemeenten om evenementen met dieren te verbieden. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) gaf in april 2022 hetzelfde advies. Is het college bereid om (wederom) met de landelijke overheid in gesprek te gaan over de wens voor het verbieden van evenementen met dieren in Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Is het college bereid om opnieuw met de landelijke overheid in gesprek te gaan over het in Utrecht verbieden van evenementen met dieren? Ja, deze oproep bespreken wij regelmatig met andere gemeenten, waaronder de G4-steden. Net zoals in Utrecht wordt ook daar de wens gedeeld dat gemeenten meer bevoegdheden moeten krijgen om evenementen met dieren te verbieden. Wij zullen ons ervoor inzetten om hier meer gemeenten achter te scharen - ik denk dan aan de G40 - zodat wij een nieuwe brief aan minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen sturen voor een gesprek.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks