Schrif­te­lijke vragen Boom­be­scha­di­gingen De Meern


Indiendatum: 18 jul. 2022

Schriftelijke vragen 136/2022

a. Grote werktuigen Oudenrijnsingel

Onlangs ontving de Partij voor de Dieren een e-mail van bezorgde bewoners die zich zorgen maken om de inzet van grote werktuigen voor het verzamelen van hooi op een smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel. De machines beschadigen de boomstammen en zouden gevolgen hebben voor het verzakken van de stoep. Daarnaast vinden de bewoners het onveilig dat er dergelijke grote machines worden ingezet op een locatie met verscheidene scholen in de buurt, waar dus veel kinderen fietsen. De bewoners geven aan dat zij de inzet van de machines al diverse keren hebben gemeld, maar tot op heden is er geen verandering in de situatie gekomen.

(Onze fractie diende recent schriftelijke vragen 119/2022 Maaien in het Gagelbos in, die aan dit onderwerp raken.)

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom wordt er geen gehoor geven aan de meldingen van de betreffende bewoners over de inzet van grote werktuigen op de betreffende smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel, en van de boombeschadigingen die deze opleveren?

2. Op welke andere locaties worden dergelijke grote werktuigen nog meer ingezet op smalle, daarvoor ongeschikte groenstroken?

3. Waarom wordt er op deze en andere locaties voor gekozen om gebruik te maken van dergelijke grote machines?

4. Wat vindt het college van de inzet van dergelijke grote werktuigen op de betreffende locatie met het oog op de verkeersveiligheid?

5. Welke consequenties worden verbonden aan de boombeschadiging, te zien op afbeelding a3?

6. Is het college bereid om op dergelijke ongeschikte locaties te komen met alternatieven voor de te grote werktuigen? Zo nee, waarom niet?

b. Beschadiging wortelkronen door grondpennen tijdelijke borden

Wat betreft boombeschadigingen in De Meern wil de Partij voor de Dieren tevens een andere kwestie alsnog aan de kaak stellen. Bezorgde inwoners deelden enkele maanden geleden afbeeldingen met ons van boomspiegels waarin tijdelijke borden waren geplaatst. De lange grondpennen van de borden moeten de wortelkronen en wortels van de bomen hebben doorkliefd. Dit druist in tegen het beleid om bomen niet onnodig te beschadigen.

Bewoners geven overigens aan geen reactie van het college te hebben ontvangen, hoewel zij hier nadrukkelijk om hebben verzocht. De borden zouden inmiddels zijn verwijderd. De Partij voor de Dieren heeft desondanks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de meldingen over de beschadiging van wortelkronen door de grondpennen van tijdelijke borden?

2. Hoe is het mogelijk dat er geen reactie is gekomen op de meldingen van de bewoners, terwijl zij hier wel om verzochten?

3. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat wortelkronen en wortels van bomen niet langer worden beschadigd door de plaatsing van tijdelijke borden?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren