Schrif­te­lijke vragen Boom­be­scha­di­gingen De Meern


Indiendatum: 18 jul. 2022

Schriftelijke vragen 136/2022

A. Grote werktuigen Oudenrijnsingel

Onlangs ontving de Partij voor de Dieren een e-mail van bezorgde bewoners die zich zorgen maken om de inzet van grote werktuigen voor het verzamelen van hooi op een smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel. De machines beschadigen de boomstammen en zouden gevolgen hebben voor het verzakken van de stoep. Daarnaast vinden de bewoners het onveilig dat er dergelijke grote machines worden ingezet op een locatie met verscheidene scholen in de buurt, waar dus veel kinderen fietsen. De bewoners geven aan dat zij de inzet van de machines al diverse keren hebben gemeld, maar tot op heden is er geen verandering in de situatie gekomen.

(Onze fractie diende recent schriftelijke vragen 119/2022 Maaien in het Gagelbos in, die aan dit onderwerp raken.)

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom wordt er geen gehoor geven aan de meldingen van de betreffende bewoners over de inzet van grote werktuigen op de betreffende smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel, en van de boombeschadigingen die deze opleveren?

2. Op welke andere locaties worden dergelijke grote werktuigen nog meer ingezet op smalle, daarvoor ongeschikte groenstroken?

3. Waarom wordt er op deze en andere locaties voor gekozen om gebruik te maken van dergelijke grote machines?

4. Wat vindt het college van de inzet van dergelijke grote werktuigen op de betreffende locatie met het oog op de verkeersveiligheid?

5. Welke consequenties worden verbonden aan de boombeschadiging, te zien op afbeelding a3?

6. Is het college bereid om op dergelijke ongeschikte locaties te komen met alternatieven voor de te grote werktuigen? Zo nee, waarom niet?

B. Beschadiging wortelkronen door grondpennen tijdelijke borden

Wat betreft boombeschadigingen in De Meern wil de Partij voor de Dieren tevens een andere kwestie alsnog aan de kaak stellen. Bezorgde inwoners deelden enkele maanden geleden afbeeldingen met ons van boomspiegels waarin tijdelijke borden waren geplaatst. De lange grondpennen van de borden moeten de wortelkronen en wortels van de bomen hebben doorkliefd. Dit druist in tegen het beleid om bomen niet onnodig te beschadigen.

Bewoners geven overigens aan geen reactie van het college te hebben ontvangen, hoewel zij hier nadrukkelijk om hebben verzocht. De borden zouden inmiddels zijn verwijderd. De Partij voor de Dieren heeft desondanks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de meldingen over de beschadiging van wortelkronen door de grondpennen van tijdelijke borden?

2. Hoe is het mogelijk dat er geen reactie is gekomen op de meldingen van de bewoners, terwijl zij hier wel om verzochten?

3. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat wortelkronen en wortels van bomen niet langer worden beschadigd door de plaatsing van tijdelijke borden?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 jul. 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

Schriftelijke vragen 136/2022

A. Grote werktuigen Oudenrijnsingel

Onlangs ontving de Partij voor de Dieren een e-mail van bezorgde bewoners die zich zorgen maken om de inzet van grote werktuigen voor het verzamelen van hooi op een smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel. De machines beschadigen de boomstammen en zouden gevolgen hebben voor het verzakken van de stoep. Daarnaast vinden de bewoners het onveilig dat er dergelijke grote machines worden ingezet op een locatie met verscheidene scholen in de buurt, waar dus veel kinderen fietsen. De bewoners geven aan dat zij de inzet van de machines al diverse keren hebben gemeld, maar tot op heden is er geen verandering in de situatie gekomen.

(Onze fractie diende recent schriftelijke vragen 119/2022 Maaien in het Gagelbos in, die aan dit onderwerp raken.)

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom wordt er geen gehoor geven aan de meldingen van de betreffende bewoners over de inzet van grote werktuigen op de betreffende smalle groenstrook langs de Oudenrijnsingel, en van de boombeschadigingen die deze opleveren?

Op 29 juni zijn twee meldingen binnengekomen over deze situatie. Aan de melders is teruggekoppeld dat we de aannemer hierop aanspreken. Dit soort meldingen helpen ons om met de aannemers de uitvoering van de werkzaamheden te verbeteren. Bij eerdere meldingen over maaiwerkzaamheden heeft een medewerker persoonlijk toelichting gegeven over onze werkwijze en over wat het bestek voorschrijft over de inzet van bepaalde machines.

2. Op welke andere locaties worden dergelijke grote werktuigen nog meer ingezet op smalle, daarvoor ongeschikte groenstroken?

De machine op de foto’s gebruikt de aannemer voor diverse werkzaamheden. In onze maaibestekken benoemen we niet expliciet de machines, maar beschrijven we de werkzaamheden en de randvoorwaarden hiervoor. De aannemer bepaalt welke machines hij daarvoor inzet. In ons bestek zijn diverse normen en certificeringen opgenomen op het gebied van veiligheid, omgang met schades, opleidingen, maar ook bijvoorbeeld ecologie. Hieraan moet de aannemer voldoen. Deze zaken bespreken we ook tijdens de voortgangsgesprekken die we eens in de vier weken voeren met de aannemers. Door middel van deze gesprekken werken we samen met de aannemer onder meer aan de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Geheel voorkomen van schades is niet mogelijk, maar door deze werkwijze beperken we het wel tot een minimum.

3. Waarom wordt er op deze en andere locaties voor gekozen om gebruik te maken van dergelijke grote machines?

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 2, benoemen we in onze maaibestekken niet expliciet de machines, maar beschrijven we de werkzaamheden en de randvoorwaarden hiervoor. De aannemer bepaalt vervolgens welke machines hij daarvoor inzet.

4. Wat vindt het college van de inzet van dergelijke grote werktuigen op de betreffende locatie met het oog op de verkeersveiligheid?

Het college vindt dat de (verkeers)veiligheid bij de inzet van werktuigen in de openbare ruimte is gewaarborgd. Zoals bij de beantwoording van vraag 2 aangegeven, hebben we normen en eisen met betrekking tot veiligheid in onze bestekken opgenomen. Tijdens de aanbesteding en gunning van deze werkzaamheden selecteren we de aannemers hierop. De aannemers zijn daarnaast gecertificeerd. Machines voldoen aan alle wettelijke regelgeving en de medewerkers zijn speciaal opgeleid voor het werken in een stedelijke omgeving. Tussentijds zijn er controles en audits en worden voor de medewerkers toolbox meetings (cursussen, informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen) gehouden. Als gemeente houden wij hier toezicht op en bespreken we onze bevindingen zo nodig met de aannemers.

5. Welke consequenties worden verbonden aan de boombeschadiging, te zien op afbeelding a3?

Bij elke schade schakelen we onze boominspecteur in. De boominspecteur bepaalt of er aanvullende acties noodzakelijk zijn. De eventuele kosten verhalen we op de aannemer. Ook bestaat de mogelijkheid om bij meerdere overtredingen een boete op te leggen. De schademelding bespreken we daarnaast in de 4-wekelijkse voortgangsgesprekken met aannemers. Doel hiervan is om schades in de toekomst te voorkomen. (De getoonde foto betreft een bastbeschadiging, waarbij de inspecteur aangeeft dat de boom hiervan herstelt.)

6. Is het college bereid om op dergelijke ongeschikte locaties te komen met alternatieven voor de te grote werktuigen? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven bij vraag 4, vinden we de veiligheid bij de inzet van de huidige werktuigen in de openbare ruimte gewaarborgd. We bepalen als opdrachtgever niet welke machines worden ingezet, maar stellen wel onze randvoorwaarden met de eisen in onze bestekken. Controle is er vooraf bij de beoordeling van de inschrijvende aannemers en natuurlijk tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

B. Beschadiging wortelkronen door grondpennen tijdelijke borden

Wat betreft boombeschadigingen in De Meern wil de Partij voor de Dieren tevens een andere kwestie alsnog aan de kaak stellen. Bezorgde inwoners deelden enkele maanden geleden afbeeldingen met ons van boomspiegels waarin tijdelijke borden waren geplaatst. De lange grondpennen van de borden moeten de wortelkronen en wortels van de bomen hebben doorkliefd. Dit druist in tegen het beleid om bomen niet onnodig te beschadigen.

Bewoners geven overigens aan geen reactie van het college te hebben ontvangen, hoewel zij hier nadrukkelijk om hebben verzocht. De borden zouden inmiddels zijn verwijderd. De Partij voor de Dieren heeft desondanks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de meldingen over de beschadiging van wortelkronen door de grondpennen van tijdelijke borden?

Wij zijn bekend met een melding die op donderdag 10 maart 2022 via een mail van een bewoner is binnengekomen. Rond dat moment is er ook telefonisch contact geweest met de bewoner.

2. Hoe is het mogelijk dat er geen reactie is gekomen op de meldingen van de bewoners, terwijl zij hier wel om verzochten?

Op donderdag 17 maart 2022 heeft de bewoner per mail een reactie ontvangen, waarin is aangegeven hoe we met de melding zijn omgegaan. Daarin is geschetst dat een boomtechnisch adviseur van de gemeente ter plaatse is geweest om op de gemelde locaties te onderzoeken of tijdelijke bebording mogelijk beschadiging van boomwortels tot gevolg had. De tijdelijk geplaatste borden waren op dat moment inmiddels verwijderd. Vervolgens zijn de bij de melding toegezonden foto’s bekeken en heeft de adviseur de inschatting gemaakt dat de wortelschade bij de bomen gering moet zijn geweest. Mogelijk zijn enkele fijne wortels geraakt, maar dat heeft geen blijvend effect op de kwaliteit van de boom. Tot slot is uitgezocht wie de borden geplaatst heeft en is met hen gesproken over de richtlijnen voor plaatsen van tijdelijke bebording.

3. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat wortelkronen en wortels van bomen niet langer worden beschadigd door de plaatsing van tijdelijke borden?

We hanteren momenteel al een zorgvuldige werkwijze voor het plaatsen van tijdelijke bebording en zien nu geen aanleiding om daarvan af te wijken. Richting aannemers die werken rond bomen stellen wij voorwaarden voor tijdelijke bebording en we wijzen hen op de toepassing van de bomenposter voor zorgvuldig werken rond bomen. We hebben met onze vaste aannemer afgesproken dat tijdelijke borden voldoende ver van de boom worden geplaatst. Deze aannemer is in het bezit van een detector, waarmee hout opgespoord kan worden. Bij twijfel wordt daar gebruik van gemaakt.

Het plaatsen van borden gebeurt af en toe ook in de boomspiegel, omdat dit de plek is waar dit het makkelijkst kan in een straat waar verder geen groenvoorzieningen zijn. De praktijk leert dat daarbij geen ernstige schade ontstaat aan stabiliteitswortels, omdat de pin daar niet doorheen kan worden geslagen. Men zal kiezen voor een plek met de minste weerstand, zodat het bord stevig verankerd staat en niet kan omvallen. Hierbij kunnen fijne wortels worden geraakt. Dit heeft geen blijvend effect op de kwaliteit van de boom.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren