Schrif­te­lijke vragen Over puppy­handel en katten chippen


Indiendatum: 19 feb. 2021

Schriftelijke vragen 54/2021

Puppyhandel

De afgelopen drie dagen reserveerden zeker 215 Nederlanders een hondje bij de ‘online puppywinkel’ PuppyExpress. Maar in plaats van een hondje ‘afgeleverd’ te krijgen aan de voordeur, kregen mensen die een puppy ‘besteld’ hadden informatie toegestuurd over illegale hondenhandel. Het ging namelijk om een bewustwordingsactie van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Sinds het begin van de coronacrisis schaffen steeds meer mensen een huisdier aan. Dit kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. De malafide handel in puppy’s blijkt bijvoorbeeld enorm toegenomen te zijn. Zo worden bijvoorbeeld door broodfokkers hondjes geïmporteerd uit onder meer Hongaarse ‘puppyfabrieken’. Het gaat vaak om dieren die ziek zijn, niet goed zijn ingeënt en te vroeg bij de moeder zijn weggehaald, aldus Karen Soeters van House of Animals. Veel dieren overlijden dan ook vroegtijdig na een lijdensweg.

De Partij voor de Dieren maakt zich net als House of Animals zorgen over illegale hondenhandel en stelt daarom de volgende vragen:

1. Wat doet het college om impulsieve aankoop van huisdieren te voorkomen, juist in deze coronatijd?

2. Heeft het college een beeld van de malafide handel/broodfok in Utrecht? Zo ja, hoe ziet dat beeld eruit? Zo nee, hoe tracht het college dit in beeld te krijgen?

3. Hoe treedt het college op tegen de malafide handel en broodfok van huisdieren in Utrecht?

4. In hoeverre zijn er voldoende instrumenten aanwezig om op te treden tegen die malafide handelaren?

5. Geeft de gemeente voorlichting aan inwoners over de aankoop van huisdieren bij broodfokkers? Zo nee, is het college bereid om hierover actief te gaan communiceren, eventueel in samenwerking met House of Animals, die hierover veel kennis in huis hebben?

6. Wat doet het college nog meer om dit soort praktijken in Utrecht tegen te gaan?

7. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat het adopteren van dieren uit een asiel of opvang (met het bijbehorende advies, chippen, neutraliseren en controle) beter is dan het kopen van een dier (een dier is geen ding)? Zo nee, waarom niet?

Katten chippen

Op 2 februari 2021 schreef demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam binnenkort wordt gestart met een proef waarbij het verplicht wordt om katten te chippen en te registreren. Indien de pilot een succes is, mogen ook andere gemeenten een lokale chip- en registratieplicht voor katten invoeren. Het is onze fractie bekend dat wethouder Van Hooijdonk positief tegenover de proef staat, en deze met grote belangstelling volgt.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun verzorger(s) aanzienlijk zal verhogen? En dat dit ook financiële voordelen heeft vanwege lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?

9. Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan den Rijn een succes is, ook in de gemeente Utrecht een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 feb. 2021
Antwoorddatum: 16 mrt. 2021

Schriftelijke vragen 54/2021

Puppyhandel

De afgelopen drie dagen reserveerden zeker 215 Nederlanders een hondje bij de ‘online puppywinkel’ PuppyExpress. Maar in plaats van een hondje ‘afgeleverd’ te krijgen aan de voordeur, kregen mensen die een puppy ‘besteld’ hadden informatie toegestuurd over illegale hondenhandel. Het ging namelijk om een bewustwordingsactie van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Sinds het begin van de coronacrisis schaffen steeds meer mensen een huisdier aan. Dit kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. De malafide handel in puppy’s blijkt bijvoorbeeld enorm toegenomen te zijn. Zo worden bijvoorbeeld door broodfokkers hondjes geïmporteerd uit onder meer Hongaarse ‘puppyfabrieken’. Het gaat vaak om dieren die ziek zijn, niet goed zijn ingeënt en te vroeg bij de moeder zijn weggehaald, aldus Karen Soeters van House of Animals. Veel dieren overlijden dan ook vroegtijdig na een lijdensweg.

De Partij voor de Dieren maakt zich net als House of Animals zorgen over illegale hondenhandel en stelt daarom de volgende vragen:

1. Wat doet het college om impulsieve aankoop van huisdieren te voorkomen, juist in deze coronatijd?

Op onze website verwijzen we voor de aankoop van huisdieren naar het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Op hun website staat informatie over alle aspecten van het houden van huisdieren, waaronder een stappenplan waarmee onbetrouwbare fokkers herkend kunnen worden. Ook de Dierenbescherming, waar we nauw mee samenwerken, communiceert actief over het verantwoord aanschaffen van huisdieren. Daarnaast werkt de gemeente samen met het Stichts Asyl voor Dieren voor de opvang van honden en katten. Het Asyl is een betrouwbare plek om dieren aan te schaffen in Gemeente Utrecht. Het Stichts Asyl zorgt ervoor dat alle dieren ingeënt en gechipt zijn en geeft voorlichting over de aanschaf van huisdieren. Ook laat Stichting Utrecht Natuurlijk op haar
locaties zien wat het verantwoord houden van huisdieren inhoudt; hierbij geven zij de
‘huisdierenbijsluiter’ uit namens het LICG. Inwoners kunnen via Utrecht Natuurlijk een paar weken uitproberen hoe het is om een cavia te houden. De stichting werkt hierbij samen met een lokale caviaopvang.

2. Heeft het college een beeld van de malafide handel/broodfok in Utrecht? Zo ja, hoe ziet dat beeld eruit? Zo nee, hoe tracht het college dit in beeld te krijgen?

Wij hebben een beperkt beeld van de malafide handel. Bij de politie zijn in 2020 vijf misdrijven in Utrecht met betrekking tot alle flora en fauna geregistreerd, maar het is ons niet bekend wat deze misdrijven inhouden. Veel handel in puppy’s gebeurt via digitale platformen, waarbij handelaren verschillende accounts gebruiken. Hierdoor is het heel moeilijk om erachter te komen hoeveel handelaren actief zijn in Utrecht.

3. Hoe treedt het college op tegen de malafide handel en broodfok van huisdieren in Utrecht?

De gemeente is geen bevoegd gezag. De toezichthouders op het houden van dieren zijn de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de politie. Wij treden daarom niet op tegen malafide handel.

4. In hoeverre zijn er voldoende instrumenten aanwezig om op te treden tegen die malafide handelaren?

Doordat de gemeente geen bevoegd gezag is, hebben wij geen instrumenten om op te treden tegen malafide handelaren.

5. Geeft de gemeente voorlichting aan inwoners over de aankoop van huisdieren bij broodfokkers? Zo nee, is het college bereid om hierover actief te gaan communiceren, eventueel in samenwerking met House of Animals, die hierover veel kennis in huis hebben?

Zie het antwoord op vraag 1.

6. Wat doet het college nog meer om dit soort praktijken in Utrecht tegen te gaan?

Zie het antwoord op vraag 4.

7. Is het college net als de Partij voor de Dieren van mening dat het adopteren van dieren uit een asiel of opvang (met het bijbehorende advies, chippen, neutraliseren en controle) beter is dan het kopen van een dier (een dier is geen ding)? Zo nee, waarom niet?

Ja, daar zijn wij het mee eens.

Katten chippen

Op 2 februari 2021 schreef demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam binnenkort wordt gestart met een proef waarbij het verplicht wordt om katten te chippen en te registreren. Indien de pilot een succes is, mogen ook andere gemeenten een lokale chip- en registratieplicht voor katten invoeren. Het is onze fractie bekend dat wethouder Van Hooijdonk positief tegenover de proef staat, en deze met grote belangstelling volgt.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verplichte chip- en registratieplicht voor katten het aantal herenigingen van verdwaalde katten met hun verzorger(s) aanzienlijk zal verhogen? En dat dit ook financiële voordelen heeft vanwege lagere kosten voor de opvang en het vervoer van katten?

De proefprojecten in Amsterdam en Alphen aan de Rijn zullen uitwijzen in welke mate deze effecten optreden. Wij wachten de uitkomsten daarvan met belangstelling af.

9. Is het college bereid om, indien blijkt dat de pilot in Amsterdam en Alphen aan den Rijn een succes is, ook in de gemeente Utrecht een chip- en registratieplicht voor katten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV (landbouw, natuur en voedselkwaliteit). Het ging hier om de mogelijkheden te onderzoeken om een lokale pilot aan te gaan m.b.t. het chippen van katten. Uit deze gesprekken is gebleken dat de voorwaarden om de chipplicht lokaal te regelen juridisch kwetsbaar en kostbaar zijn. De reden dat het kwetsbaar is heeft te maken met de bevoegdheden die de gemeente heeft. Het zou dan via de overlastbepaling in de APV geregeld moeten worden. We zijn benieuwd, ook op dat punt, naar de uitkomsten van de proefprojecten in Amsterdam en Alphen aan de Rijn. Vooralsnog zijn we voorstander van de invoer van een landelijke chipplicht. Wanneer dit via landelijke wetgeving geregeld kan worden, is dit effectiever om katteneigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren