Schrif­te­lijke vragen Raads­brief Evaluatie en Aanpak Eiken­pro­ces­sierups 2021-2022


Indiendatum: 23 mrt. 2022

Schriftelijke vragen 71/2022

Op 22 februari 2022 ontving de raad de raadsbrief Evaluatie en Aanpak Eikenprocessierups 2021-2022. Hierin wordt meer uitleg gegeven over de ‘aanpak’ van de rupsen het afgelopen jaar. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de brief nog een aantal vragen:

1. In de brief worden het weer en schommelingen in de populatie genoemd als redenen voor minder meldingen van eikenprocessierupsen. Hebben preventieve maatregelen zoals de nestkasten voor mezen ook bijgedragen aan minder meldingen? Zo nee, waarom niet?

2. De driejarige pilot met nestkasten is dit jaar afgerond, maar was zeer succesvol. Deze nestkasten blijven volgens de raadsbrief hangen. Wordt het aantal nestkasten nu uitgebreid naar meer locaties in Utrecht? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

Op pagina 2 staat: “Naast de driejarige pilot, hebben we in 2020 eenmalig op diverse gemeentelijke locaties 245 extra nestkasten opgehangen om meer mezen te trekken. Het gaat om de begraafplaats Daelwijck (35 stuks), een dertigtal sportlocaties (160 stuks) en de landgoederen (50 stuks).”

3. Blijven deze ‘eenmalige’ nestkasten, gezien de succesvolle bezetting ervan, ook hangen, net zoals de nestkasten op de Zandlaan en Brailledreef? Zo nee, waarom niet?

Fijn dat het college vorig jaar helemaal gestopt is met het gebruik van Xen Tari. Het preventief bestrijden van de rupsen met nematoden is helaas ook schadelijk voor andere rupsen en insecten, zoals de Partij voor de Dieren al meerdere keren aangegeven heeft. Het college zei eerder dat het aantal gebruikte nematoden wordt afgebouwd naar nul, maar in deze brief staat niet wanneer dit zal zijn. In de brief staat dat het wel steeds meer afgebouwd wordt (van 12>8>5).

4. Per wanneer stopt het college helemaal met het gebruik van nematoden?

In de brief staat dat niet het volledige bedrag nodig was voor bestrijding. In onze actuele motie 69/2022 vroegen wij het college om de resterende 100.000 euro in te zetten om het werk van Stichting Dierenambulance Utrecht te steunen, onder meer in het kader van de extra kosten rond de vogelgriep. De wethouder gaf aan dat de extra kosten voor de Dierenambulance nu rond de € 5.000 liggen voor deze werkzaamheden en dat zij hierover in gesprek gaat met de Dierenbescherming. In het tweede kwartaal hoort de raad hier meer over.

5. Is het college bereid om, indien er € 5.000,- of mogelijk meer naar de Dierenambulance gaat, het restant van het bedrag van € 100.000,- in te zetten voor méér natuurvriendelijke maatregelen (zoals een dier- en natuurvriendelijker maaibeleid, het vergroten van de biodiversiteit en meer nestkasten) in 2022? En dan met name op de plekken waar nu nog nematoden worden inzet? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het ermee eens dat alle kleine beetjes helpen en dat als het budget niet volledig besteed wordt aan acute maatregelen, het zinvoller is om op meer plekken te zorgen voor het toevoegen van struiken en planten waar natuurlijke vijanden van de rups voedsel en/of een schuilplaats vinden, het vergroten van de biodiversiteit en het aanleggen van meer nestgelegenheid voor deze soorten in de stad, dan dat het geld naar de algemene middelen vloeit? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 mrt. 2022
Antwoorddatum: 13 apr. 2022

Schriftelijke vragen 71/2022

Op 22 februari 2022 ontving de raad de raadsbrief Evaluatie en Aanpak Eikenprocessierups 2021-2022. Hierin wordt meer uitleg gegeven over de ‘aanpak’ van de rupsen het afgelopen jaar. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de brief nog een aantal vragen:

1. In de brief worden het weer en schommelingen in de populatie genoemd als redenen voor minder meldingen van eikenprocessierupsen. Hebben preventieve maatregelen zoals de nestkasten voor mezen ook bijgedragen aan minder meldingen? Zo nee, waarom niet?

De mezenkasten als preventieve maatregel is op enkele locaties in de stad uitgevoerd. De plaagdruk van de eikenprocessierups was echter overal in de stad heel laag in 2021. De oorzaak voor deze lage plaagdruk betreffen weersomstandigheden en natuurlijke schommelingen in de populatie, een rechtstreeks verband met de preventieve maatregelen is moeilijk te bewijzen. Het is echter wel aannemelijk dat de mezen lokaal de plaagdruk verder hebben verminderd.

2. De driejarige pilot met nestkasten is dit jaar afgerond, maar was zeer succesvol. Deze nestkasten blijven volgens de raadsbrief hangen. Wordt het aantal nestkasten nu uitgebreid naar meer locaties in Utrecht? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

De 120 nestkasten van de beide pilotlocaties en de 245 op de begraafplaatsen, sportparken en landgoederen blijven hangen. Omdat we verwachten dat de plaagdruk de komende jaren verder zal afnemen zien we op dit moment geen aanleiding om het aantal nestkasten uit te breiden.

Op pagina 2 staat: “Naast de driejarige pilot, hebben we in 2020 eenmalig op diverse gemeentelijke locaties 245 extra nestkasten opgehangen om meer mezen te trekken. Het gaat om de begraafplaats Daelwijck (35 stuks), een dertigtal sportlocaties (160 stuks) en de landgoederen (50 stuks).”

3. Blijven deze ‘eenmalige’ nestkasten, gezien de succesvolle bezetting ervan, ook hangen, net zoals de nestkasten op de Zandlaan en Brailledreef? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zie antwoord bij vraag 2.

Fijn dat het college vorig jaar helemaal gestopt is met het gebruik van Xen Tari. Het preventief bestrijden van de rupsen met nematoden is helaas ook schadelijk voor andere rupsen en insecten, zoals de Partij voor de Dieren al meerdere keren aangegeven heeft. Het college zei eerder dat het aantal gebruikte nematoden wordt afgebouwd naar nul, maar in deze brief staat niet wanneer dit zal zijn. In de brief staat dat het wel steeds meer afgebouwd wordt (van 12>8>5).

4. Per wanneer stopt het college helemaal met het gebruik van nematoden?

Het streven is om ook het aantal locaties waar we nog met nematoden bestrijden af te bouwen naar 0. Mogelijk al in 2023, maar dat zal ook afhangen van de plaagdruk en de ervaringen met de bestrijding komend seizoen.

In de brief staat dat niet het volledige bedrag nodig was voor bestrijding. In onze actuele motie 69/2022 vroegen wij het college om de resterende 100.000 euro in te zetten om het werk van Stichting Dierenambulance Utrecht te steunen, onder meer in het kader van de extra kosten rond de vogelgriep. De wethouder gaf aan dat de extra kosten voor de Dierenambulance nu rond de € 5.000 liggen voor deze werkzaamheden en dat zij hierover in gesprek gaat met de Dierenbescherming. In het tweede kwartaal hoort de raad hier meer over.

5. Is het college bereid om, indien er € 5.000,- of mogelijk meer naar de Dierenambulance gaat, het restant van het bedrag van € 100.000,- in te zetten voor méér natuurvriendelijke maatregelen (zoals een dier- en natuurvriendelijker maaibeleid, het vergroten van de biodiversiteit en meer nestkasten) in 2022? En dan met name op de plekken waar nu nog nematoden worden inzet? Zo nee, waarom niet?

Het college komt bij de jaarrekening 2021 met een voorstel over de bestemming van alle resterende middelen. Bij de vaststelling van jaarrekening heeft u als raad de mogelijkheid om via moties en amendementen aanpassingen voor te stellen.

6. Is het college het ermee eens dat alle kleine beetjes helpen en dat als het budget niet volledig besteed wordt aan acute maatregelen, het zinvoller is om op meer plekken te zorgen voor het toevoegen van struiken en planten waar natuurlijke vijanden van de rups voedsel en/of een schuilplaats vinden, het vergroten van de biodiversiteit en het aanleggen van meer nestgelegenheid voor deze soorten in de stad, dan dat het geld naar de algemene middelen vloeit? Zo nee, waarom niet?

Ja. Aan het eind van het actieve bestrijdingsseizoen (wanneer alle nesten verwijderd zijn) maken we de balans op. Indien een deel van het begrote budget resteert, onderzoeken we of dit in het vervolg kan worden ingezet voor de versterking van de biodiversiteit, om zo de plaagdruk van de eikenprocessierups te verminderen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren