Schrif­te­lijke vragen Varia­setje open­staande vragen 5


Indiendatum: 28 aug. 2023

Schriftelijke vragen 157/2023

De Partij voor de Dieren is weer aan het ‘opruimen’ geslagen net na het zomerreces en bundelt een reeks losse en openstaande vragen én vragen over eerdere toezeggingen in een variaset, zoals we al eerder deden. We hebben de volgende vragen, verspreid over een aantal onderwerpen:

Duurzaamheidsverslag

Onze fractie had nog wat vragen over het Duurzaamheidsverslag:

1. Groene leefomgeving: hoe heeft de gemiddelde leeftijd van de bomen in onze gemeente zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

2. Natuur – Utrechtse 30: in het Duurzaamheidsverslag staat hoeveel van de soort er zijn en welke maatregelen er in vastgoed genomen zijn voor natuurinclusief bouwen. Kunnen we ook een overzicht krijgen van welke en hoeveel andere maatregelen de gemeente neemt om deze soorten te faciliteren? (bijvoorbeeld hoeveel m2 natuur wordt publieksvrij gemaakt, hoeveel nestgelegenheid wordt er in de openbare ruimte toegevoegd, e.d.)?

3. En andersom: hoeveel meldingen/aanvragen zijn gedaan/ontvangen om soorten te mogen verstoren (ook als er toestemming gegeven is omdat er genoeg mitigerende maatregelen genomen werden of andere verblijfsplekken waren)?

Dieren Diergeneeskunde Outdoor Event

Er zijn 178 dieren gebruikt tijdens het Diergeneeskunde Outdoor Event in mei 2023. Hier hebben wij de volgende vragen over:

4. Heeft de afdeling VHT naar aanleiding van het document dat de Diergeneeskundefaculteit meestuurde nog gevraagd of de organisatoren bepaalde onderdelen alsnog konden schrappen? Zo nee, waarom niet?

5. Zaten er volwassen mensen op de Amerikaanse minipaardjes die ingezet zijn tijdens het evenement? Zo ja, vindt het college dit net als de Partij voor de Dieren dieronvriendelijk? Zo nee, waarom niet?

6. Wat voor ‘borden met feiten’ over dieren(welzijn) (staat in de aanvraag) heeft de organisatie uiteindelijk neergezet? Wat stond erop?

7. Waar kwamen de paarden vandaan die ingezet zijn tijdens de wedstrijden/andere elementen van het evenement? En in hoeverre wordt er gecontroleerd of deze dieren tijdens het transport goed behandeld zijn?

Vogels en zonnepanelen

Dierenambulance Zeeland trok voor de zomer aan de bel, omdat ze steeds vaker vogels moeten redden die vast komen te zitten onder zonnepanelen. Denk aan kauwen en meeuwen, die hierdoor onder meer hun poten en/of vleugels kunnen breken. Destructiebedrijven zoals Rentokil belichten juist het ‘gevaar’ voor zonnepanelen, omdat vogels het prettig lijken te vinden om hieronder te nestelen. Om te voorkomen dat vogels gewond raken of worden gedood (door de zonnepanelen of door mensen):

8. Welk beleid voert het college op dit moment op het gebied van vogels en zonnepanelen?

9. Kan het college toezeggen dat zij bij de aanleg van zonnepanelen op eigen daken maatregelen neemt om te voorkomen dat vogels erin vast komen te zitten? Zo nee, waarom niet?

10. En kan dit ook meegenomen worden in de communicatie richting bedrijven en particulieren? Zo nee, waarom niet?

Dierenartskosten en U-Pas

Hartelijk dank voor uw inzet om de interesse bij dierenartsen en gebruikers van de U-Pas te peilen naar het (deels) vergoeden van dierenartskosten (raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen eerste kwartaal 2023). We zijn nog wel benieuwd hoe het kan dat mensen weinig interesse lijken te hebben in de vergoeding van hun dierenartskosten, aangezien deze steeds meer stijgen.

11. Kan het volgens het college ook zijn dat mensen andere behoeften laten voorgaan, omdat de U-Pas maar een beperkt bestedingsbudget heeft, terwijl mensen misschien óók (een deel van) hun dierenartskosten vergoed zouden willen hebben?

12. Welke andere mogelijkheden ziet het college (nu dierenartsen dit niet zien zitten) om minima met huisdieren die hier behoefte aan hebben tegemoet te komen als het gaat om vergoeding van dierenartskosten (naast de pilot met de cliënten van de Dierenvoedselbank waar we later dit jaar nog meer over horen van het college)?

Wespen en gif

In het eerste kwartaal vond er een gesprek plaats tussen de gemeente en de Wespenstichting over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor wespen en mogelijk andere dieren en het milieu. We zijn heel benieuwd hoe het gesprek verlopen is en we zouden een terugkoppeling hierover krijgen.

13. In hoeverre is er gesproken over (het stoppen met) chemische bestrijdingsmiddelen tegen wespen en hoe staat het college daar nu in? Gaat het college haar beleid aanpassen? Zo nee, waarom niet?

Fauna Uittreed Plaatsen (FUPs)

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 noemde de Partij voor de Dieren een aantal hotspots waar hoognodig kattentouwen en/of FUPs nodig zijn voor dieren die in nood raken omdat ze de Utrechtse wateren niet uit kunnen komen. Het college zegde toe “We kijken op de plekken waar we niet snel aan de slag gaan of we versneld Fauna Uittreed Passages kunnen plaatsen en we zullen ook de plekken die de PvdD heeft genoemd hierin meenemen.” Bewoners gaven echter aan dat Hogelanden aan de Vecht ook een hotspot is. En op 24 juli jl. stond in het AD dat een ree die bij de Zandweg in De Meern in het water was gevallen er niet meer uit kon komen. De Zandweg ligt in het verlengde van de Rijksstraatweg, een locatie die het college al had toegezegd te zullen meenemen.

14. Is het college bereid om de twee hierboven genoemde locaties ook mee te nemen in het lijstje? Zo nee, waarom niet?

15. Vóór de zomer zou er een raadsbrief met een ‘kansenkaart voor FUPplaatsen’ naar de raad gestuurd worden. Voor wanneer staat deze raadsbrief nu gepland?

Platform Diervisier

16. Heeft de gemeente Utrecht zich inmiddels aangesloten bij Platform Diervisier, zoals wij eerder vroegen? Zo nee, waarom niet?

Vogelhuisakkoord

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ondertekende de gemeente Utrecht het Vogelhuisakkoord en in het coalitieakkoord stond “We geven vervolg aan het vogelhuisakkoord”.

17. Hoe geeft het college inmiddels invulling aan/gaat het college invulling geven aan het Vogelhuisakkoord, naast de reguliere werkzaamheden rond biodiversiteit?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 aug. 2023
Antwoorddatum: 3 okt. 2023

Schriftelijke vragen 157/2023

De Partij voor de Dieren is weer aan het ‘opruimen’ geslagen net na het zomerreces en bundelt een reeks losse en openstaande vragen én vragen over eerdere toezeggingen in een variaset, zoals we al eerder deden. We hebben de volgende vragen, verspreid over een aantal onderwerpen:

Duurzaamheidsverslag

Onze fractie had nog wat vragen over het Duurzaamheidsverslag:

1. Groene leefomgeving: hoe heeft de gemiddelde leeftijd van de bomen in onze gemeente zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

De gemiddelde leeftijd van de bomen binnen de gemeentegrenzen (exclusief de bomen op de landgoederen) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

  • 1 januari 2020: gemiddelde leeftijd in jaren: 33,94. Aantal bomen (afgerond op 500): 148.000
  • 1 januari 2021: gemiddelde leeftijd in jaren: 33,71. Aantal bomen (afgerond op 500): 149.500
  • 1 januari 2022: gemiddelde leeftijd in jaren: 33,44. Aantal bomen (afgerond op 500): 150.000
  • 1 januari 2023: gemiddelde leeftijd in jaren: 33,19. Aantal bomen (afgerond op 500): 151.000

Doordat we veel jonge bomen aanplanten, loopt de gemiddelde leeftijd van 33 jaar langzaam terug.

2. Natuur – Utrechtse 30: in het Duurzaamheidsverslag staat hoeveel van de soort er zijn en welke maatregelen er in vastgoed genomen zijn voor natuurinclusief bouwen. Kunnen we ook een overzicht krijgen van welke en hoeveel andere maatregelen de gemeente neemt om deze soorten te faciliteren? (bijvoorbeeld hoeveel m2 natuur wordt publieksvrij gemaakt, hoeveel nestgelegenheid wordt er in de openbare ruimte toegevoegd, e.d.)?

We nemen in veel projecten maatregelen voor de natuur. In het Duurzaamheidsverslag staat bijvoorbeeld op bladzijde 19 vermeld dat 40% van ons stedelijk groen ‘natuurlijk groen is’. Een opsomming van alle maatregelen die we ieder jaar nemen is lastig, omdat projecten meerdere jaren in uitvoering zijn, sommige maatregelen een andere functie naast natuur hebben en meerdere afdelingen deze maatregelen treffen. Met het rapporteren over de soorten uit de Utrechtse 30, zullen we waar mogelijk ook de genomen maatregelen van de afgelopen jaren aangeven over de in dat jaar gerapporteerde soorten.

3. En andersom: hoeveel meldingen/aanvragen zijn gedaan/ontvangen om soorten te mogen verstoren (ook als er toestemming gegeven is omdat er genoeg mitigerende maatregelen genomen werden of andere verblijfsplekken waren)?

Voor ons gemeentelijk vastgoed hebben er, sinds de ontheffing voor het Soortenmanagementplan is ontvangen, werkzaamheden plaatsgevonden aan één pand met een bekende vleermuisverblijfplaats en aan een pand waar gierzwaluwen broeden. Bij beide panden zijn de werkzaamheden uitgevoerd op een manier waarbij de verstoring zo minimaal mogelijk was.

Dieren Diergeneeskunde Outdoor Event

Er zijn 178 dieren gebruikt tijdens het Diergeneeskunde Outdoor Event in mei 2023. Hier hebben wij de volgende vragen over:

4. Heeft de afdeling VHT naar aanleiding van het document dat de Diergeneeskundefaculteit meestuurde nog gevraagd of de organisatoren bepaalde onderdelen alsnog konden schrappen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Wij hebben met de organisator gesproken over onze zorgen over het welzijn van de dieren. In het genoemde document (Dierwelzijnsplan Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event 2023) gaat de organisatie uitgebreid en met zorg en aandacht in op onze vragen naar de precieze invulling van de activiteiten en op welke wijze daarbij het dierenwelzijn wordt geborgd. Op grond van dierenwelzijn staan wij nog steeds niet achter evenementen waar dieren worden ingezet voor menselijk vermaak en niet hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. We hebben geen gronden om de aanvraag (of onderdelen daarvan) af te wijzen.

5. Zaten er volwassen mensen op de Amerikaanse minipaardjes die ingezet zijn tijdens het evenement? Zo ja, vindt het college dit net als de Partij voor de Dieren dieronvriendelijk? Zo nee, waarom niet?

De organisatie van het Diergeneeskunde Outdoor Event (hierna: DOE) geeft aan dat er geen volwassen mensen op de minipaardjes hebben gezeten.

6. Wat voor ‘borden met feiten’ over dieren(welzijn) (staat in de aanvraag) heeft de organisatie uiteindelijk neergezet? Wat stond erop?

Het controleren van de borden met feiten is geen onderdeel van de toezicht op de vergunningaanvraag, daarom weten wij niet precies welke borden met welke teksten de organisatie heeft neergezet. Bij navraag bij de organisatie van de DOE geven zij het volgende aan: “Er zijn bordjes geplaatst met plaatjes en teksten die de bezoekers serieus aan het denken moeten zetten over dierenwelzijn. Ons doel hiermee was dus om de bezoekers met een meer doordachte blik op dierenwelzijn en dierethiek naar huis te laten gaan.”

7. Waar kwamen de paarden vandaan die ingezet zijn tijdens de wedstrijden/andere elementen van het evenement? En in hoeverre wordt er gecontroleerd of deze dieren tijdens het transport goed behandeld zijn?

Wij weten niet waar de paarden vandaan kwamen. De deelnemers aan de verschillende onderdelen nemen hun eigen paarden mee. Alle paarden ondergaan een veterinaire controle door een dierenarts bij aankomst of ze gezond zijn. Deze controle wordt uitgevoerd door de dierenarts, vergezeld door drie studenten diergeneeskunde. Bij navraag geeft de organisatie van de DOE het volgende aan: “alle “wedstrijden” met paarden op het DOE 2023 zijn afgelast. Doordat de velden waarop dit had moeten plaatsvinden te nat waren vonden wij het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan. Dit was een overweging voor zowel dierenwelzijn als de veiligheid van de dieren en mensen.”

Vogels en zonnepanelen

Dierenambulance Zeeland trok voor de zomer aan de bel, omdat ze steeds vaker vogels moeten redden die vast komen te zitten onder zonnepanelen. Denk aan kauwen en meeuwen, die hierdoor onder meer hun poten en/of vleugels kunnen breken. Destructiebedrijven zoals Rentokil belichten juist het ‘gevaar’ voor zonnepanelen, omdat vogels het prettig lijken te vinden om hieronder te nestelen. Om te voorkomen dat vogels gewond raken of worden gedood (door de zonnepanelen of door mensen):

8. Welk beleid voert het college op dit moment op het gebied van vogels en zonnepanelen?

Wij hebben geen beleid over vogels die klem komen te zitten onder zonnepanelen.

9. Kan het college toezeggen dat zij bij de aanleg van zonnepanelen op eigen daken maatregelen neemt om te voorkomen dat vogels erin vast komen te zitten? Zo nee, waarom niet?

Nee. Uit overleg met de Dierenambulance blijken er in Utrecht geen of heel weinig meldingen te zijn over vogels die vastzitten onder zonnepanelen. Als er meer meldingen over vastzittende vogels onder zonnepanelen bij de Dierenambulance binnen komen zullen we heroverwegen of we hier maatregelen voor nemen.

10. En kan dit ook meegenomen worden in de communicatie richting bedrijven en particulieren? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 9. We nemen dit nu niet mee in de communicatie naar bedrijven en particulieren, ook omdat de vogelwering weer een verhoogd risico op brand onder de zonnepanelen lijkt te geven. Als er meer meldingen over vastzittende vogels onder zonnepanelen bij de Dierenambulance of Dierenbescherming binnen komen zullen we heroverwegen of we hierover communiceren richting de branche.

Dierenartskosten en U-Pas

Hartelijk dank voor uw inzet om de interesse bij dierenartsen en gebruikers van de U-Pas te peilen naar het (deels) vergoeden van dierenartskosten (raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen eerste kwartaal 2023). We zijn nog wel benieuwd hoe het kan dat mensen weinig interesse lijken te hebben in de vergoeding van hun dierenartskosten, aangezien deze steeds meer stijgen.

11. Kan het volgens het college ook zijn dat mensen andere behoeften laten voorgaan, omdat de U-Pas maar een beperkt bestedingsbudget heeft, terwijl mensen misschien óók (een deel van) hun dierenartskosten vergoed zouden willen hebben?

Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar in het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2022/2023 is er wel uitvraag gedaan naar de behoefte onder inwoners voor de vergoeding van dierenartskosten uit de U-pas. In de open vragen is het aantal keer dat dierenverzorging ‘spontaan’ wordt genoemd erg laag. U-pashouders geven de voorkeur aan de inzet van het tegoed aan onder andere sport, het OV of de bioscoop. U-pashouders lijken daarmee de voorkeur te geven aan andere kosten.

12. Welke andere mogelijkheden ziet het college (nu dierenartsen dit niet zien zitten) om minima met huisdieren die hier behoefte aan hebben tegemoet te komen als het gaat om vergoeding van dierenartskosten (naast de pilot met de cliënten van de Dierenvoedselbank waar we later dit jaar nog meer over horen van het college)?

Als de dierenartsen niet mee willen werken en als het extra budget bij de U-pashouders niet als prioriteit wordt aangemerkt zien wij op dit moment geen noodzaak om dierenartskosten te vergoeden. We geven het zoeken naar andere mogelijkheden dan ook geen prioriteit.

Wespen en gif

In het eerste kwartaal vond er een gesprek plaats tussen de gemeente en de Wespenstichting over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor wespen en mogelijk andere dieren en het milieu. We zijn heel benieuwd hoe het gesprek verlopen is en we zouden een terugkoppeling hierover krijgen.

13. In hoeverre is er gesproken over (het stoppen met) chemische bestrijdingsmiddelen tegen wespen en hoe staat het college daar nu in? Gaat het college haar beleid aanpassen? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren is in mei op de hoogte gesteld over het gesprek van de gemeente met de Wespenstichting. We hebben in het algemeen gesproken over bestrijding en het gebruik van gif in de buitenruimte, maar vooral over mogelijkheden om zo weinig mogelijk te hoeven bestrijden. Dit is in lijn met het huidige beleid van de gemeente. Wij passen ons beleid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen niet aan, omdat wij bestrijdingsmiddelen al zeer spaarzaam inzetten, en vanwege de veiligheid van onze bewoners. We blijven op risicovolle locaties wespennesten bestrijden omdat een klein gedeelte van de bevolking heftig kan reageren op een wespensteek. Uit het gesprek met de Wespenstichting is niet gebleken dat er volwaardige alternatieven zijn op dit moment. We hebben afgesproken om contact te houden met de Wespenstichting om eventuele nieuwe werkwijzen of ontwikkelingen te bespreken.

Fauna Uittreed Plaatsen (FUPs)

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 noemde de Partij voor de Dieren een aantal hotspots waar hoognodig kattentouwen en/of FUPs nodig zijn voor dieren die in nood raken omdat ze de Utrechtse wateren niet uit kunnen komen. Het college zegde toe “We kijken op de plekken waar we niet snel aan de slag gaan of we versneld Fauna Uittreed Passages kunnen plaatsen en we zullen ook de plekken die de PvdD heeft genoemd hierin meenemen.” Bewoners gaven echter aan dat Hogelanden aan de Vecht ook een hotspot is. En op 24 juli jl. stond in het AD dat een ree die bij de Zandweg in De Meern in het water was gevallen er niet meer uit kon komen. De Zandweg ligt in het verlengde van de Rijksstraatweg, een locatie die het college al had toegezegd te zullen meenemen.

14. Is het college bereid om de twee hierboven genoemde locaties ook mee te nemen in het lijstje? Zo nee, waarom niet?

Ja, deze locaties zullen wij ook meenemen.

15. Vóór de zomer zou er een raadsbrief met een ‘kansenkaart voor FUPplaatsen’ naar de raad gestuurd worden. Voor wanneer staat deze raadsbrief nu gepland?

Deze raadsbrief wordt volgens planning verzonden in Q1 2024.

Platform Diervisier

16. Heeft de gemeente Utrecht zich inmiddels aangesloten bij Platform Diervisier, zoals wij eerder vroegen? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen ons niet aansluiten bij het Platform Diervizier. Hoewel hier nuttige zaken worden besproken hebben wij op dit moment niet de capaciteit om ons hierbij aan te sluiten. Wij hebben regelmatig overleg met de andere gemeentes van de G4 en blijven via hun op de hoogte van relevante onderwerpen.

Vogelhuisakkoord

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ondertekende de gemeente Utrecht het Vogelhuisakkoord en in het coalitieakkoord stond “We geven vervolg aan het vogelhuisakkoord”.

17. Hoe geeft het college inmiddels invulling aan/gaat het college invulling geven aan het Vogelhuisakkoord, naast de reguliere werkzaamheden rond biodiversiteit?

In het Vogelhuisakkoord wordt opgeroepen tot:
a. het zoveel mogelijk natuurlijk inrichten en beheren van de openbare ruimte – in de RSU hebben we uitgesproken dat we een natuurinclusieve stad willen zijn. We adviseren over natuur bij alle projecten, verder beheren we steeds natuurvriendelijker.
b. het natuurinclusief bouwen van gebouwen. We zijn de eerste gemeente die diervriendelijk bouwen verplicht opneemt in tenders. Daarnaast hebben een soortenmanagementplan (hierna: SMP) voor ons gemeentelijk vastgoed, waarin we maatregelen nemen voor gebouwafhankelijke soorten. Bij de Provincie Utrecht ligt bovendien een verzoek voor de uitbreiding van het SMP naar particulieren voor spouwmuurisolatie en woningbouwcorporaties.
c. meer natuur in de stad voor het welzijn van mensen en zodat kinderen kunnen spelen in de natuur – om het gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken is het vergroenen van de stad een belangrijke manier, en natuur is hier een onderdeel van. In de visie speelruimte stimuleren we het spelen in de natuur. Op blz. 20 staat ‘De kinderen die nu spelen in de natuur zijn de natuurbeschermers van de toekomst. In Utrecht mogen kinderen daarom tussen de struiken, in de bomen en op de oevers spelen.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren