Schrif­te­lijke vragen Varia­setje open­staande vragen 5


Indiendatum: 28 aug. 2023

Schriftelijke vragen 157/2023

De Partij voor de Dieren is weer aan het ‘opruimen’ geslagen net na het zomerreces en bundelt een reeks losse en openstaande vragen én vragen over eerdere toezeggingen in een variaset, zoals we al eerder deden. We hebben de volgende vragen, verspreid over een aantal onderwerpen:

Duurzaamheidsverslag

Onze fractie had nog wat vragen over het Duurzaamheidsverslag:

1. Groene leefomgeving: hoe heeft de gemiddelde leeftijd van de bomen in onze gemeente zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

2. Natuur – Utrechtse 30: in het Duurzaamheidsverslag staat hoeveel van de soort er zijn en welke maatregelen er in vastgoed genomen zijn voor natuurinclusief bouwen. Kunnen we ook een overzicht krijgen van welke en hoeveel andere maatregelen de gemeente neemt om deze soorten te faciliteren? (bijvoorbeeld hoeveel m2 natuur wordt publieksvrij gemaakt, hoeveel nestgelegenheid wordt er in de openbare ruimte toegevoegd, e.d.)?

3. En andersom: hoeveel meldingen/aanvragen zijn gedaan/ontvangen om soorten te mogen verstoren (ook als er toestemming gegeven is omdat er genoeg mitigerende maatregelen genomen werden of andere verblijfsplekken waren)?

Dieren Diergeneeskunde Outdoor Event

Er zijn 178 dieren gebruikt tijdens het Diergeneeskunde Outdoor Event in mei 2023. Hier hebben wij de volgende vragen over:

4. Heeft de afdeling VHT naar aanleiding van het document dat de Diergeneeskundefaculteit meestuurde nog gevraagd of de organisatoren bepaalde onderdelen alsnog konden schrappen? Zo nee, waarom niet?

5. Zaten er volwassen mensen op de Amerikaanse minipaardjes die ingezet zijn tijdens het evenement? Zo ja, vindt het college dit net als de Partij voor de Dieren dieronvriendelijk? Zo nee, waarom niet?

6. Wat voor ‘borden met feiten’ over dieren(welzijn) (staat in de aanvraag) heeft de organisatie uiteindelijk neergezet? Wat stond erop?

7. Waar kwamen de paarden vandaan die ingezet zijn tijdens de wedstrijden/andere elementen van het evenement? En in hoeverre wordt er gecontroleerd of deze dieren tijdens het transport goed behandeld zijn?

Vogels en zonnepanelen

Dierenambulance Zeeland trok voor de zomer aan de bel, omdat ze steeds vaker vogels moeten redden die vast komen te zitten onder zonnepanelen. Denk aan kauwen en meeuwen, die hierdoor onder meer hun poten en/of vleugels kunnen breken. Destructiebedrijven zoals Rentokil belichten juist het ‘gevaar’ voor zonnepanelen, omdat vogels het prettig lijken te vinden om hieronder te nestelen. Om te voorkomen dat vogels gewond raken of worden gedood (door de zonnepanelen of door mensen):

8. Welk beleid voert het college op dit moment op het gebied van vogels en zonnepanelen?

9. Kan het college toezeggen dat zij bij de aanleg van zonnepanelen op eigen daken maatregelen neemt om te voorkomen dat vogels erin vast komen te zitten? Zo nee, waarom niet?

10. En kan dit ook meegenomen worden in de communicatie richting bedrijven en particulieren? Zo nee, waarom niet?

Dierenartskosten en U-Pas

Hartelijk dank voor uw inzet om de interesse bij dierenartsen en gebruikers van de U-Pas te peilen naar het (deels) vergoeden van dierenartskosten (raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen eerste kwartaal 2023). We zijn nog wel benieuwd hoe het kan dat mensen weinig interesse lijken te hebben in de vergoeding van hun dierenartskosten, aangezien deze steeds meer stijgen.

11. Kan het volgens het college ook zijn dat mensen andere behoeften laten voorgaan, omdat de U-Pas maar een beperkt bestedingsbudget heeft, terwijl mensen misschien óók (een deel van) hun dierenartskosten vergoed zouden willen hebben?

12. Welke andere mogelijkheden ziet het college (nu dierenartsen dit niet zien zitten) om minima met huisdieren die hier behoefte aan hebben tegemoet te komen als het gaat om vergoeding van dierenartskosten (naast de pilot met de cliënten van de Dierenvoedselbank waar we later dit jaar nog meer over horen van het college)?

Wespen en gif

In het eerste kwartaal vond er een gesprek plaats tussen de gemeente en de Wespenstichting over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor wespen en mogelijk andere dieren en het milieu. We zijn heel benieuwd hoe het gesprek verlopen is en we zouden een terugkoppeling hierover krijgen.

13. In hoeverre is er gesproken over (het stoppen met) chemische bestrijdingsmiddelen tegen wespen en hoe staat het college daar nu in? Gaat het college haar beleid aanpassen? Zo nee, waarom niet?

Fauna Uittreed Plaatsen (FUPs)

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 noemde de Partij voor de Dieren een aantal hotspots waar hoognodig kattentouwen en/of FUPs nodig zijn voor dieren die in nood raken omdat ze de Utrechtse wateren niet uit kunnen komen. Het college zegde toe “We kijken op de plekken waar we niet snel aan de slag gaan of we versneld Fauna Uittreed Passages kunnen plaatsen en we zullen ook de plekken die de PvdD heeft genoemd hierin meenemen.” Bewoners gaven echter aan dat Hogelanden aan de Vecht ook een hotspot is. En op 24 juli jl. stond in het AD dat een ree die bij de Zandweg in De Meern in het water was gevallen er niet meer uit kon komen. De Zandweg ligt in het verlengde van de Rijksstraatweg, een locatie die het college al had toegezegd te zullen meenemen.

14. Is het college bereid om de twee hierboven genoemde locaties ook mee te nemen in het lijstje? Zo nee, waarom niet?

15. Vóór de zomer zou er een raadsbrief met een ‘kansenkaart voor FUPplaatsen’ naar de raad gestuurd worden. Voor wanneer staat deze raadsbrief nu gepland?

Platform Diervisier

16. Heeft de gemeente Utrecht zich inmiddels aangesloten bij Platform Diervisier, zoals wij eerder vroegen? Zo nee, waarom niet?

Vogelhuisakkoord

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ondertekende de gemeente Utrecht het Vogelhuisakkoord en in het coalitieakkoord stond “We geven vervolg aan het vogelhuisakkoord”.

17. Hoe geeft het college inmiddels invulling aan/gaat het college invulling geven aan het Vogelhuisakkoord, naast de reguliere werkzaamheden rond biodiversiteit?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren