Schrif­te­lijke vragen “Verkeers­si­tuatie en tril­lings­hinder Wijde Doelen n.a.v. herin­richting Tolsteeg­bar­rière”


Indiendatum: 3 feb. 2021

Schriftelijke vragen 28/2021

De VVD, de PvdD en het CDA hebben eerder hun zorgen geuit over de gevolgen van de herinrichting van de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug voor de woningen aan o.a. de Wijde Doelen. De partijen hebben aangegeven dat zij er niet van overtuigd zijn dat de locatie in het Zocherpark de beste locatie is voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Dit vanwege het rijksmonumentale karakter van het park, de nabij gelegen speeltuin, de nabij gelegen school, de oversteekplaats van de school naar de speeltuin die verplaatst zal worden naar een onoverzichtelijke en daarmee verkeersonveilige locatie, en de wijze van (het gebrek aan) participatie.

De wethouder heeft aangegeven dat er vanwege de geplande locatie van de ondergrondse afvalcontainers in het Zocherpark een verkeersproef uitgevoerd zou worden in aanwezigheid van Veilig Verkeer Nederland. Ook heeft hij aangegeven de raad van de uitkomsten op de hoogte te stellen. Tot op heden hebben de VVD, PvdD en CDA nog niets vernomen.

1. Waarom heeft de wethouder de raad nog niet geïnformeerd over de uitkomsten van de verkeersproef? Wanneer wordt de raad geïnformeerd?

2. Wat zijn de uitkomsten van de verkeersproef?

3. Welke risico’s op het gebied van verkeersveiligheid m.b.t. het legen van de ondergrondse afvalcontainers (passeren vuilniswagen) ziet de wethouder?

4. Welke belanghebbenden zijn betrokken bij de verkeersproef en wat was hun oordeel over de uitkomsten?

5. Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten en de keuzes die de gemeente op basis van deze nieuwe inzichten maakt? De VVD, de Partij voor de Dieren en het CDA hebben vernomen dat tijdens de verkeersproef de straat werd afgesloten en zodoende geen representatieve verkeersproef heeft kunnen plaatsvinden.

6. Waarom heeft de verkeersproef op deze wijze plaatsgevonden?

7. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er alsnog een representatieve verkeersproef plaatsvindt?

Ook is eerder aangegeven dat het verplaatsen van de oversteekplaats voor met name kinderen tussen de school en de speelplaats zou leiden tot een gevaarlijke situatie.

8. In hoeverre is hiermee rekening gehouden bij de verkeersproef?

9. Hoe duidt de wethouder het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over de verkeersveiligheid op de Wijde Doelen na de herinrichting? In hoeverre volgt de wethouder het advies van VVN op?

10. Is de wethouder bereid om, gezien de verkeerssituatie, de ondergrondse afvalcontainers te verplaatsen naar een andere locatie?

11. Hoe gaat het college de communicatie en participatie hierover richting omwonenden vormgeven?

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats aan de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug met 'trillingshinder’ tot gevolg. Gezien de oude woningen in de omgeving (zoals op de Wijde Doelen) kan dit leiden tot schade zoals scheuren in muren. Hierover hebben inwoners eerder aangegeven zich zorgen te maken. De gemeente heeft aangegeven hiervoor een nulmeting te doen zodat aangetoond kan worden of er schade is ontstaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. Inwoners hebben de gemeente laten weten dat er geen nulmeting is gedaan en de gemeente gesommeerd dit alsnog te doen.

12. Waarom heeft de wethouder geen nulmeting laten uitvoeren ondanks de toezegging aan inwoners?

13. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat eventuele ontstane schade aan omliggende woningen alsnog vergoed wordt?

14. Wat gaat de wethouder doen om de schade aan omliggende woningen te voorkomen?

Martijn van Dalen, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 3 feb. 2021
Antwoorddatum: 3 feb. 2021

Schriftelijke vragen 28/2021

De VVD, de PvdD en het CDA hebben eerder hun zorgen geuit over de gevolgen van de herinrichting van de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug voor de woningen aan o.a. de Wijde Doelen. De partijen hebben aangegeven dat zij er niet van overtuigd zijn dat de locatie in het Zocherpark de beste locatie is voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Dit vanwege het rijksmonumentale karakter van het park, de nabij gelegen speeltuin, de nabij gelegen school, de oversteekplaats van de school naar de speeltuin die verplaatst zal worden naar een onoverzichtelijke en daarmee verkeersonveilige locatie, en de wijze van (het gebrek aan) participatie.

De wethouder heeft aangegeven dat er vanwege de geplande locatie van de ondergrondse afvalcontainers in het Zocherpark een verkeersproef uitgevoerd zou worden in aanwezigheid van Veilig Verkeer Nederland. Ook heeft hij aangegeven de raad van de uitkomsten op de hoogte te stellen. Tot op heden hebben de VVD, PvdD en CDA nog niets vernomen.

1. Waarom heeft de wethouder de raad nog niet geïnformeerd over de uitkomsten van de verkeersproef? Wanneer wordt de raad geïnformeerd?

Het advies van de betrokken verkeersadviseur naar aanleiding van de rijproef heeft geleid tot enkele suggesties voor verbeteringen aan de openbare ruimte. Dit advies is vervolgens als second opinion ook besproken met de technische ontwerpers. Uiteindelijk is het ontwerp voor de locatie hierop aangepast voordat het besluit is genomen over de locatie. U bent hierover nader geïnformeerd met een raadsbrief en de betrokken bewoners uit de omgeving worden in de eerste week van maart geïnformeerd met een wijkbericht.


2. Wat zijn de uitkomsten van de verkeersproef?

Tijdens de rijproef zijn drie verschillende manoeuvres uitgevoerd. Bij alle drie de manoeuvres heeft de chauffeur zicht op het verkeer uit beide richtingen en heeft hij voldoende ruimte om de locatie naast het kringlooppunt te bereiken. Ook is de vuilnis inzamelwagen voor alle verkeersdeelnemers zichtbaar. De situatie blijkt het meest optimaal als de vuilnis inzamelwagen zo links mogelijk voorsorteert. Dit zorgt ervoor dat hij goed zichtbaar is voor achteropkomend verkeer en minimaliseert de kans dat er tijdens het manoeuvreren links ingehaald wordt.


3. Welke risico’s op het gebied van verkeersveiligheid m.b.t. het legen van de ondergrondse afvalcontainers (passeren vuilniswagen) ziet de wethouder?

Met de rijproef en de aanpassingen in het ontwerp van het inzamelpunt zijn de denkbare risico’s rondom eventuele confrontatie tussen de inzamelwagen en achteropkomend verkeer, fietsers en voetgangers geminimaliseerd.

Om te zorgen dat de inzamelwagen zo veel mogelijk links voorsorteert is er een aanpassing in het ontwerp van de buitenbocht van de Wijde Doelen doorgevoerd. Hierdoor is het voor achteropkomend verkeer niet mogelijk om de inzamelwagen links in te halen als hij naar achteren manoeuvreert. Ook is er dan goed zicht van achteropkomend verkeer op de inzamelwagen.

Het risico bij achteruit rijden is dat voetgangers en fietsers die zich achter het voertuig bevinden niet gezien worden. En daarom zijn de inzamelwagens uitgerust met een camerasysteem. Tijdens de rijproef is gekeken of in alle gevallen fietsers, ook vlak achter de inzamelwagen, zichtbaar zijn. Dit is het geval. De film van de rijproef kan desgewenst gedeeld worden met de raadsleden.


4. Welke belanghebbenden zijn betrokken bij de verkeersproef en wat was hun oordeel over de uitkomsten?

Voor de rijproef hebben vertegenwoordigers van de bewoners Wijde Doelen, het buurtcomité Twijnstraat en omgeving, De Agatha Snellen School, de bewoners van Nicolaasdwarsstraat 5 en het Centraal Museum een uitnodiging ontvangen. Zij waren grotendeels aanwezig.

Voorafgaand aan de rijproef is vanuit elke vertegenwoordiging één persoon uitgenodigd om aanwezig te zijn en daarbij minimaal anderhalve meter afstand te houden. Tijdens de rijproef bleken veel bewoners uit de Wijde Doelen aanwezig, gezien de omstandigheden met het coronavirus is vervolgens afgezien van een evaluatie na afloop van de rijproef.

Wel zijn er tijdens de rijproef zorgen geuit over bijvoorbeeld geparkeerde fietsen die de vrachtwagen belemmeren. Om die reden worden er een aantal fietsenrekken geplaatst.


5. Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten en de keuzes die de gemeente op basis van deze nieuwe inzichten maakt? De VVD, de Partij voor de Dieren en het CDA hebben vernomen dat tijdens de verkeersproef de straat werd afgesloten en zodoende geen representatieve verkeersproef heeft kunnen plaatsvinden.

U bent hierover nader geïnformeerd met een raadsbrief en de betrokken bewoners uit de omgeving worden in de eerste week van maart geïnformeerd met een wijkbericht.


6. Waarom heeft de verkeersproef op deze wijze plaatsgevonden?

Zie het antwoord op vraag 7.


7. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er alsnog een representatieve verkeersproef plaatsvindt?

De straat is niet afgesloten geweest en/of geblokkeerd om verkeer tegen te houden. Dat is ook te zien op de filmpjes van de rijproef.


Ook is eerder aangegeven dat het verplaatsen van de oversteekplaats voor met name kinderen tussen de school en de speelplaats zou leiden tot een gevaarlijke situatie.

8. In hoeverre is hiermee rekening gehouden bij de verkeersproef?

Tijdens de rijproef zijn de denkbare risico’s rondom eventuele confrontatie tussen de inzamelwagen en achteropkomend verkeer, fietsers en voetgangers bestudeerd, waarbij ook de oversteek voor kinderen en hun ouders is meegenomen.

Naar aanleiding van de rijproef optimaliseren we de huidige oversteek voor kinderen en hun ouders, hierdoor ontstaat er een rechte oversteek richting het Zocherpark en de speeltuin. De oversteekplaats aan de kant van de basisschool blijft behouden, de oversteekplaats aan de kant van de speeltuin verplaatsen we richting de entree van het Zocherpark, zodat de oversteek niet bij de opstelplaats voor de inzamelwagen uitkomt. Ook geven we de oversteek aan met een markering.


9. Hoe duidt de wethouder het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over de verkeersveiligheid op de Wijde Doelen na de herinrichting? In hoeverre volgt de wethouder het advies van VVN op?

VVN vraagt aandacht voor een andere locatie voor de bushalte en de combinatie van containers en de oversteek naar de speeltuin.

Advies VVN: “We delen als VVN de zorgen van de bewoners dat de beoogde nieuwe situatie voor de Nicolaasdwarsstraat - Wijde Doelen een aantal extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. We vragen daarom aan de gemeente om met de bewoners te overleggen over betere alternatieven, voor de combinatie van de containers en de oversteek naar de speeltuin, en naar de noodzaak om een bushalte in de Wijde Doelen in te richten. Desgewenst dragen we graag bij aan dit overleg. Omdat het project herinrichting Tolsteegbarrière en -brug al in uitvoering is, willen we vragen om spoedige behandeling van deze brief. We zien een uitnodiging voor overleg graag op korte termijn tegemoet.”

In het participatieproces voor de Tolsteegbarriere en -brug is uitgebreid gesproken over de locatie van de bushalte. In de reactienota op het IPvE/Fo, die bij vaststelling van het IPvE is aangeboden aan de gemeenteraad, zijn de afwegingen voor de gekozen locatie terug te vinden. We verplaatsen de bushalte enkele meters en deze komt nog steeds circa 100-150 meter van de basisschool. De zorgen over extra opstoppingen die hierdoor zouden ontstaan herkennen wij niet.

We delen met VVN dat de locatie in de historische binnenstad een aantal mogelijke veiligheidsrisico’s kent. Dit is dan ook de reden waarom het inzamelpunt niet alleen verkeerskundig en civieltechnisch ontworpen is, maar dat er ook een uitgebreide praktijk/rijproef is gehouden. Op basis van de rijproef hebben we het ontwerp van de openbare ruimte aangepast, zodat er onder andere een betere oversteek naar de speeltuin ontstaat.


10. Is de wethouder bereid om, gezien de verkeerssituatie, de ondergrondse afvalcontainers te verplaatsen naar een andere locatie?

Wij zien op basis van de rijproef geen aanleiding om de containers op een andere plek te plaatsen.

Eerder hebben we u in de raadsbrief van 19 november 2020 geïnformeerd over de zoektocht naar geschikte locaties voor de ondergrondse afvalcontainers. Vanwege de complexiteit en gevoeligheid zijn er eerder, voorafgaand aan de inspraakperiode, acht verschillende locaties in de omgeving van de Tolsteegbarrière en -brug verkend voor de inpassing van de kringlooppunten. Deze locaties liggen verdeeld over het omliggende gebied rondom de Tolsteegbarrière en -brug.

De locaties zijn het resultaat van een wandeling met bewoners uit de Twijnstraat en omgeving naar geschikte plekken voor ondergrondse containers. Rekening houdend met alle randvoorwaarden vinden wij deze locatie het meest geschikt. Hierbij is rekening gehouden met de criteria voor het plaatsen van ondergrondse containers, de verkeerscirculatie in het Museumkwartier, de aslastbeperking van de Bijlhouwerbrug en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Ook beïnvloedt de aanwezigheid van archeologische restanten in de ondergrond de mogelijkheid om ondergrondse containers te plaatsen.


11. Hoe gaat het college de communicatie en participatie hierover richting omwonenden vormgeven?

Zoals in de raadsbrief van 19 november 2020 is aangegeven heeft er uitgebreid participatie plaatsgevonden voorafgaand aan de keuze voor deze locatie. In het participatieproces zijn er al aanpassingen aan de locatie doorgevoerd en toezegging gedaan om tegemoet te komen aan zorgen vanuit de directe omgeving. Waaronder het legen van de containers buiten spitstijden van de basisschool en het plaatsen van een groene heg tussen de containers en de speeltuin (waar overigens ook al een hek omheen zit).

De gemeente neemt voor de ondergrondse containers op deze locatie een aanwijzingsbesluit. Daarmee besluiten we formeel om de afvalcontainers te realiseren op de beoogde locatie. Op dit besluit kunnen bewoners bezwaar indienen. Hierover informeren we in de wijk met een wijkbericht en daarnaast versturen we het aanwijzingsbesluit in de nabije omgeving van de locatie. Wanneer deze juridische procedure van het plaatsingsbesluit is afgerond, starten we met de aanvraag van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is noodzakelijk vanwege het plaatsen van de containers op deze locatie.

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats aan de Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug met 'trillingshinder’ tot gevolg. Gezien de oude woningen in de omgeving (zoals op de Wijde Doelen) kan dit leiden tot schade zoals scheuren in muren. Hierover hebben inwoners eerder aangegeven zich zorgen te maken. De gemeente heeft aangegeven hiervoor een nulmeting te doen zodat aangetoond kan worden of er schade is ontstaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. Inwoners hebben de gemeente laten weten dat er geen nulmeting is gedaan en de gemeente gesommeerd dit alsnog te doen.

12. Waarom heeft de wethouder geen nulmeting laten uitvoeren ondanks de toezegging aan inwoners?

In opdracht van de gemeente is een nulmeting uitgevoerd door een bouwtechnisch adviesbureau. De meting betreft een zogenaamde gevelopname en niet een interieuropname. De bewoners zijn hierover geïnformeerd met een brief van de gemeente.


13. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat eventuele ontstane schade aan omliggende woningen alsnog vergoed wordt?

Na de werkzaamheden zal er ook nog een na-opname worden uitgevoerd door hetzelfde bouwtechnische adviesbureau. Tot op heden zijn er nog geen schades gemeld. Bij eventuele schade kunnen eigenaren zich bij de gemeente melden. Wij hebben wel opmerkingen van bewoners over trillingen ontvangen.


14. Wat gaat de wethouder doen om de schade aan omliggende woningen te voorkomen?

De werkzaamheden in de Wijde Doelen zijn eind februari 2021 afgerond. Eerder hebben we, mede in overleg met een aantal bewoners, ervoor gekozen om materieel in te zetten dat zo min mogelijk trillingen veroorzaakt, ondanks dat de werkzaamheden hierdoor langer duurden en hogere kosten met zich meebrachten. Helaas hebben enkele bewoners ondanks deze keuzes en onze inspanningen toch enige trillingen in hun huis ervaren.

Martijn van Dalen, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA