Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Utrecht Dichtbij: de tien­mi­nu­tenstad; Ruim­te­lijke Strategie Utrecht 2040


15 juli 2021

Voorzitter, deze RSU is op zich in best wel wat opzichten een vooruitgang ten opzichte van de RSU die door het vorige college werd opgesteld. Die vorige zou overigens ook nog tot 2030 gelden en daar zat ongetwijfeld ook veel uren in. En het is dus maar weer de vraag hoe lang na een college-wissel zo'n RSU doorloopt, wat dat betreft is 2040 ambitieus.

Maar in deze RSU is meer oog voor duurzaamheid, er is voldoende aandacht voor de noodzakelijke mobiliteitstransitie en er wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving voor mensen.

En in hoofdstuk 4 wordt de biodiversiteitscrisis geagendeerd. De Partij voor de Dieren waardeert dat hier zo serieus aandacht voor is.

Maar helaas voorzitter, daarmee is het dan ook wel gezegd want het probleem wordt dan wel gezien, toch komen dieren er echt bekaaid vanaf in deze RSU. De terugloop van soorten wordt alarmerend genoemd, maar aan maatregelen ontbreekt het. Daarom gaat het eerste amendement dat ik vandaag indien over mensvrije zones.

In de commissie spraken we al even over alle nieuw bedachte tramlijnen en onze vrees dat daarvoor veel groen verloren kan gaan, op de manier waarop ze nu indicatief in de plaatjes zijn ingetekend. Juist die indicatieve tekeningen baren ons zorgen en de stelling van het college dat groen altijd zoveel mogelijk bespaard wordt is ons te algemeen en stelt niet gerust. Vandaar dat het ons goed dunkt om voor een aantal specifieke landgoederen en parken concreet vast te stellen dat daar in elk geval geen tramlijnen doorheen hoeven. Daartoe dienen we een amendement in.

Het volgende dat ik indien is een motie over groeiscenario’s. Aan het optimaal stimuleren en faciliteren van groei zit een grens, het is echt een politieke keuze waar die grens zit. Het centraal stellen van het doel om te groeien is een verkeerd fundament, maar die discussie uit de commissie wil ik nu niet overdoen.

Wat ik wel wil is dat het college rekening houdt met minder groei. Want ook zonder groei moeten we zorgen dat we in 2030 klimaatneutraal zijn en dat de barcode voor de bestaande stad op orde komt.

Tenslotte, de Partij voor de Dieren maakt zich echt zorgen over de kwaliteit van het groen in de stad. We zijn blij dat de kwantiteit meer en meer gewaarborgd wordt, maar vervolgens gaat het college er wel volledig aan voorbij dat niet elk stukje groen bijdraagt aan de biodiversiteit, u kunt het zich voorstellen: een grasveld, soms zelfs kunstgras sportveld of een picknickweide doet iets anders dan een stuk bosplantsoen of een kruidenrijke berm. In de afgelopen weken hebben we hier ook in het kader van de jaarstukken en de voorjaarsnota aandacht voor gevraagd. In het kader van deze RSU wil ik die zorg uitgesproken hebben, maar we kennen ook het antwoord van de wethouder dat we nog even geduld moeten hebben tot een meetinstrument of indicator voor biodiversiteit wat na de zomer gedeeld wordt.