Monde­linge vragen Stop vuurwerk Maxi­mapark (opnieuw)


Indiendatum: 13 jan. 2022

Mondelinge vragen 1, 13 januari 2021

Onlangs heeft de RUD een vergunning verstrekt aan Caffero GmbH uit Berlicum voor het afsteken van vuurwerk in het Máximapark (het Lint in Vleuterweide). Hierover is veel onrust ontstaan bij bewoners en de Vrienden van het Máximapark, aangezien het park een grote ecologische waarde heeft en begin maart de eerste vogels al druk aan het broeden zijn. Het afsteken van vuurwerk in een park aan het begin van het broedseizoen kan volgens hen niet de bedoeling zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn het met hen eens dat vuurwerk niet thuishoort in een park. Niet voor niets zijn in de Utrechtse APV parken standaard als vuurwerkvrije zone aangemerkt, zelfs tijdens de jaarwisseling. Op het moment van het opstellen van deze vragen is niet precies bekend in het kader van welk evenement deze vergunning is aangevraagd.

In 2019 heeft de Partij voor de Dieren ook al vragen gesteld over een voorgenomen vuurwerkshow in het Máximapark (en in 2014 overigens ook). Toen heeft de wethouder contact opgenomen met de organisatoren Gedeputeerde Staten, de RUD en de initiatiefnemers van het evenement en is uiteindelijk de vuurwerkshow niet doorgegaan. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze aanvraag bij de RUD en is bekend om welk evenement het gaat? Zo ja, is voor dit evenement ook een vergunning van de gemeente nodig en is het college bereid hieraan de voorwaarde te verbinden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken?

2. Is het college bereid opnieuw contact op te nemen met Gedeputeerde Staten, de RUD en de organisatoren om te voorkomen dat (aan het begin van het broedseizoen) vuurwerk wordt afgestoken in het Máximapark?

3. Is het college bereid om – vooruitlopend op de steeds maar weer uitgestelde locatieprofielen – op de website op te nemen dat vuurwerk bij evenementenlocaties in parken niet is toegestaan? En wil de wethouder dit ook communiceren richting Gedeputeerde Staten en de RUD? Zo nee, waarom niet?

Heleen de Boer, GroenLinks

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 jan. 2022
Antwoorddatum: 13 jan. 2022

Mondelinge vragen 1, 13 januari 2021

Onlangs heeft de RUD een vergunning verstrekt aan Caffero GmbH uit Berlicum voor het afsteken van vuurwerk in het Máximapark (het Lint in Vleuterweide). Hierover is veel onrust ontstaan bij bewoners en de Vrienden van het Máximapark, aangezien het park een grote ecologische waarde heeft en begin maart de eerste vogels al druk aan het broeden zijn. Het afsteken van vuurwerk in een park aan het begin van het broedseizoen kan volgens hen niet de bedoeling zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn het met hen eens dat vuurwerk niet thuishoort in een park. Niet voor niets zijn in de Utrechtse APV parken standaard als vuurwerkvrije zone aangemerkt, zelfs tijdens de jaarwisseling. Op het moment van het opstellen van deze vragen is niet precies bekend in het kader van welk evenement deze vergunning is aangevraagd.

In 2019 heeft de Partij voor de Dieren ook al vragen gesteld over een voorgenomen vuurwerkshow in het Máximapark (en in 2014 overigens ook). Toen heeft de wethouder contact opgenomen met de organisatoren Gedeputeerde Staten, de RUD en de initiatiefnemers van het evenement en is uiteindelijk de vuurwerkshow niet doorgegaan. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze aanvraag bij de RUD en is bekend om welk evenement het gaat? Zo ja, is voor dit evenement ook een vergunning van de gemeente nodig en is het college bereid hieraan de voorwaarde te verbinden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken?

Voorzitter! Wij zijn van de aanvraag op de hoogte. Net als de vragenstellers vind ik het onwenselijk dat deze activiteit - het afsteken van vuurwerk - plaatsvindt. De aanvraag is gedaan door een professioneel bedrijf voor een particulier feest, een bruiloft. De gemeente zal hier geen vergunning voor verlenen. Het bedrijf heeft op 16 november jl. toestemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten, die op grond van het Vuurwerkbesluit ter zake het bevoegde gezag zijn. Gedeputeerde Staten kijken daarbij naar het belang van gezondheid en veiligheid van mens en milieu. De burgemeester wordt in verband met de lokale veiligheid uitsluitend om een verklaring van geen bedenkingen gevraagd. Op 18 november jl. hebben wij daartoe de gelegenheid gekregen, maar door een interne fout is de reactietermijn van twee weken gemist. Wij hebben dus geen verklaring geleverd, terwijl wij dat normaal gesproken wél doen. Gelukkig hebben wij een zelfstandige mogelijkheid om geen vergunning en geen toestemming te verlenen. Wij hebben de ontbrander inmiddels laten weten dat wij geen vergunning zullen verlenen voor het afsteken van vuurwerk op gemeentegrond.

2. Is het college bereid opnieuw contact op te nemen met Gedeputeerde Staten, de RUD en de organisatoren om te voorkomen dat (aan het begin van het broedseizoen) vuurwerk wordt afgestoken in het Máximapark?

Wij zullen opnieuw met Gedeputeerde Staten en RUD overleggen om het proces en de bevoegdheden beter te bekijken, want het proces is ingewikkeld en de bevoegdheden grijpen in elkaar.

3. Is het college bereid om – vooruitlopend op de steeds maar weer uitgestelde locatieprofielen – op de website op te nemen dat vuurwerk bij evenementenlocaties in parken niet is toegestaan? En wil de wethouder dit ook communiceren richting Gedeputeerde Staten en de RUD? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen de informatie op de gemeentelijke website publiceren en zullen die ter sprake brengen in het overleg met de provincie. Daarbij is de door de raad vastgestelde APV het uitgangspunt. Daarin zijn met het oog op het afsteken van consumentenvuurwerk ter gelegenheid van de jaarwisseling vuurwerkvrije zones aangewezen. Dat betekent dat in de directe omgeving van een inrichting waar dieren in een buitenverblijf worden verzorgd of worden opgevangen en in parken en natuurgebieden geen vuurwerk kan worden afgestoken.

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren