Schrif­te­lijke vragen Voeg cijfers dieren­mis­han­deling en dieren­ver­waar­lozing toe aan jaar­over­zicht crimi­na­li­teits­cijfers


Indiendatum: 25 mei 2021

Schriftelijke vragen 139/2021

In Nijmegen gaat het jaaroverzicht met criminaliteitscijfers voortaan een nieuw hoofdstuk bevatten met cijfers omtrent dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Op initiatief van Partij voor de Dieren Nijmegen heeft de Nijmeegse gemeenteraad daartoe in maart besloten.

Partij voor de Dieren Utrecht heeft meermaals verzocht bij de gemeente om de cijfers omtrent dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. In Schriftelijke Vragen 275/2020 ‘Huiselijk geweld’ vroeg bijvoorbeeld vrijwel de gehele gemeenteraad (op initiatief van de Partij voor de Dieren) onder meer hoeveel meldingen van dierenmishandeling er de afgelopen drie jaar zijn gedaan, weergegeven per jaar, en bij hoeveel meldingen er ook andere vormen van geweld en mishandeling geconstateerd werden tegen andere gezinsleden of inwonenden. De reactie was onder andere dat de gemeente niet het betreffende bevoegd gezag is, dat de dierenpolitie geen cijfers verstrekt over dierenmishandeling en -verwaarlozing, en Veilig Thuis de gevallen hieromtrent niet als zodanig registreert, omdat een geschikt systeem hiertoe ontbreekt.

De criminaliteitscijfers gaan over zowel zware misdrijven als over lichtere vergrijpen, maar
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing ontbreken. Dit zijn echter misdrijven waarop een celstraf van drie jaar kan staan. Onze fractie vindt het belangrijk dat de gemeente Utrecht inzicht geeft in de aantallen rondom dierenverwaarlozing en -mishandeling, omdat inzicht in de aantallen bijdraagt aan de erkenning van de ernst van het probleem, en daarmee aan de verbetering van de aanpak.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de Nijmeegse situatie de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het opnemen van de cijfers rondom dierenmishandeling en -verwaarlozing in het jaaroverzicht criminaliteitscijfers ook mogelijk moet zijn in de gemeente Utrecht, aangezien de cijfers in de gemeente Nijmegen ook leverbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat concrete cijfers over dierenmishandeling en dierenverwaarlozing belangrijk zijn om meer inzicht te verkrijgen in het probleem om zo tot een effectieve en gerichte aanpak te komen? Zo nee, waarom niet?

3. Waar dierenmishandeling plaatsvindt, doet zich vaak ook mensenmishandeling voor. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het daarom extra van belang is dat nauwkeurigere informatie rondom dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren op tafel komt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om met de dierenpolitie en Veilig Thuis in gesprek te gaan, om hen ervan te overtuigen gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren bij te houden in hun administratie? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om voortaan ook in het Utrechtse jaaroverzicht criminaliteitscijfers cijfers rondom dierenmishandeling en -verwaarlozing op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren