Raads­bij­drage Raads­voorstel Ambi­tie­do­cument Maat­schap­pe­lijke Meer­waarde Vastgoed


15 juli 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat het creëren van maatschappelijke meerwaarde op de agenda staat voor het gemeentelijk vastgoed. Dat is een mooie ontwikkeling.

Zoals al aangegeven bij de commissiebehandeling is mijn fractie niet op alle punten tevreden met de uitwerking van dit ambitiedocument. Dat zit ‘m vooral in de ambities zoals omschreven in het “waardenwiel”. Het doel om de gemeentelijke vastgoedportefeuille pas in 2040 energieneutraal te laten zijn, is mager en te laat. Zoveel tijd is er niet.

In de huidige klimaatcrisis en biodiversiteitcrisis moeten ambities nu ook écht ambitieus worden en kunnen er geen concessies worden gedaan. Juist met het gemeentelijk vastgoed kan het goede voorbeeld gegeven worden. Het idee is dat dit ambitiedocument nog uitgewerkt gaat worden in een kaderbrief vastgoed 2022. Met het plan zoals het nu voor ons ligt kan mijn fractie niet instemmen. Wij willen betere kaders stellen voor de kaderbrief. Hiertoe dien ik twee amendementen in. Eén om het ambitieniveau op diervriendelijk bouwen op te krikken, en één om het streven op circulair bouwen te verbeteren.

1. Amendement Diervriendelijk bouwen

  Het puntensysteem diervriendelijk bouwen is een goede methodiek, maar de gestelde ambities in het voorstel van het college vindt de Partij voor de Dieren niet ambitieus. Dat er een impactniveau 1 is waarin er letterlijk met 0 punten al aan wordt voldaan, dat kan natuurlijk niet. Volgens ons is minimaal 20 punten heel haalbaar. Voor wie het puntensysteem niet kent, dan moet u bijvoorbeeld denken aan 20 mussenkasten of 2 vleermuisvriendelijke spouwmuren. We hebben een amendement geschreven om de normen waarnaar in dit ambitiedocument gestreefd wordt daarnaar bij te stellen.

  2. Amendement Ambitieniveau circulair bouwen omhoog

   Een groot vraagteken hebben wij bij de uitwerking van circulair bouwen. Op het hoogste impactniveau staat dat meer dan 50% hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar materiaal moet zijn. Zeker bij nieuwbouw kan die ambitie echt hoger. Het lijkt de Partij voor de Dieren verstandig dat er hierbij onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw wordt gemaakt zodat de ambities voor nieuwbouw omhoog kunnen. Hiertoe dien ik ook een amendement in.

   3. Amendement Engelse termen eruit

    Tot slot, wat ons betreft moet het onnodig gebruik van Engelse termen vermeden worden. Dat maakt beleidsstukken beter leesbaar voor iedereen. Daarom nog een laatste amendement. In plaats van “people”, “planet” en “prosperity” zien wij liever “mens”, “planeet” en “welzijn” terug.

    Want als we het dan toch over een ambitiedocument hebben, dan immers ook maar ambitieus!

    Interessant voor jou

    Raadsbijdrage Raadsvoorstel Programmaplan Wervengebied

    Lees verder

    Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging verordeningen precariobelasting, leges en leges omgevingsvergunning 2021 voor tijdelijke terrassen in verband met Corona

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer