Raads­bij­drage Raads­voorstel Utrecht kiest voor gezonde lucht


8 december 2020

Bedankt voorzitter. In de commissie gaven wij al aan dat de Partij voor de Dieren redelijk tevreden is over het raadsvoorstel. Iedereen heeft recht op gezonde lucht en in het raadsvoorstel wordt een aantal goede richtingen ingeslagen.

Met één punt kunnen wij niet leven: dat de vergrote milieuzone mogelijk uitgesteld wordt vanwege corona is een gemiste kans. Juist nu moeten we alle kansen om de lucht te verschonen ook daadwerkelijk aangrijpen. Het uitstel zoals verwoord in het vierde bullet van beslispunt 1 hadden we er graag uitgeamendeerd. We gaan er nu scherp op zijn in 2023 en laten het college van dan niet ontsnappen. Vandaag komen we met andere voorstellen.

Ik kom gelijk ter zake: partijen hier willen houtstook aan banden leggen, wij ook, en dan zeggen wij ook: het moet afgelopen zijn met het verlenen van vergunningen voor biomassacentrales. Naast de enorme CO2-uitstoot en de schadelijke gevolgen voor natuur en milieu, is de verbranding van biomassa ook in het kader van gezonde lucht een héél slecht idee, aldus ook het RIVM. We komen daarom samen met de SP, de PVV en Stadsbelang Utrecht met de motie ‘Geen vergunningen meer voor biomassacentrales’.

Mobiele bouwwerktuigen, de op één na grootste luchtvervuilers in Utrecht, staan soms zinloos te draaien – bijvoorbeeld omdat men vergeten is ze uit te zetten: de Partij voor de Dieren wil dat dit wordt aangepakt. Gelukkig is de sector hiertoe bereid, en de wethouder gaf aan dat er al afspraken worden gemaakt. Wij willen dat deze afspraken concreet en controleerbaar worden, en dat er indien nodig sancties kunnen worden opgelegd als men zich niet aan de afspraken houden. We dienen hiertoe een motie in met de titel ‘Pak zinloos stationair draaien mobiele bouwwerktuigen verder aan’.

Dan ga ik verder, voorzitter. In de commissie hebben we het zinloos stationair draaien van auto’s, bussen, bestelauto’s en taxi’s ook aan de kaak gesteld. De wethouder vindt het niet kosteneffectief om dit aan te pakken. Dat vinden wij jammer, want de Partij voor de Dieren stoort zich ontzettend aan deze onnodige vervuiling. (De SP komt met het idee om in gesprek te gaan met het bedrijfsleven om te zorgen dat chauffeurs de auto minder stationair laten draaien. U zult begrijpen dat wij dit met plezier steunen.) Zelf komen we ook met een motie, om het stationair draaien onder specifiek taxi’s terug te dringen. De titel luidt ‘Laat taxi’s niet meer zinloos draaien’.

Voorzitter, wij hadden graag gezien dat de aanpak van overlast door buitenkachels, barbecues en vuurkorven wordt opgenomen in de APV, helaas ziet de wethouder dat niet zitten. Wel zijn we blij met de komst van een experiment met een houtstookarme wijk, zoals toegezegd in de commissie. De verbetering van de communicatie naar bewoners die overlast ervaren over bemiddeling met de buren is voor ons een eerste stap in de goede richting, en daarom dienen wij de motie van GroenLinks hierover mee in.

Tot slot voorzitter, nog aandacht voor de vervuilende motorbladblazers, ook hierbij is door het college naar kosteneffectiviteit gekeken, en is besloten het niet aan te pakken. De Partij voor de Dieren zou in Utrecht graag een uitsterfbeleid willen van de motorbladblazers. Kan de wethouder toezeggen dat er geen nieuwe motorbladblazers meer zullen worden aangeschaft en kapotte exemplaren te vervangen voor emissievrije?

Dank voor uw aandacht.