Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie en uitno­di­gings­kader Ener­gie­land­schap Rijnenburg en Reij­erscop


9 juli 2020

Het voorstel voor een energielandschap Rijnenburg en Reijerscop betreft een grote ingreep in ogenschijnlijk lege polders. Maar laten we ons realiseren dat deze polders ook nu al functies hebben. Ze bieden plek aan steeds zeldzamer wordende weidevogels en er staan wilgen van 100 jaar oud. Ondertussen wordt er veel mest uitgereden en ontstaat er door hardnekkig maaien een monocultuur.

De komst van het energielandschap zorgt voor gemengde reacties. Als Partij voor de Dieren kiezen we vóór klimaat en ecologie. Windmolens en zonnevelden elk hun nadelen. Mensen vinden windmolens lelijk – daar is weinig aan te doen. Zorgen om geluidsoverlast en slagschaduw zijn wat ons betreft voldoende ondervangen. Zonnevelden leveren minder hinder op voor mensen, maar juist wel veel voor sommige dieren. Onze fractie komt met drie amendementen en een motie die de posities van klimaat en dieren in het raadsvoorstel verbeteren.

Eerst het klimaat: de opwarming van de aarde gaat hard. We moeten zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen en overstappen op schone energie. Mijn fractie vindt al lang dat Utrecht een flinke bijdrage moet leveren aan de nodige klimaatactie. Het is ons tegen het zere been dat de ooit 11 zoekgebieden voor windmolens zijn teruggebracht naar 8, en wij willen dat graag herstellen met het amendement ‘Midden van Rijnenburg weer als zoekgebied wind’.

Dan de ecologie. Het uitnodigingskader stelt veel goede maatregelen voor die flora en fauna er op doen vooruit gaan en de initiatiefnemers moeten ook echt investeren. Met al die plannen zijn wij blij. De polder wordt hiermee een ecologisch waardevol landschap. Maar een aantal aspecten moeten beter.

Windmolens kunnen de aanvliegrouters van vogels en vleermuizen blokkeren en doorsnijden. Wij hebben de indruk dat bij de plaatsing van windmolens voldoende rekening gehouden worden met de vliegroutes van deze dieren. Maar wat ons betreft krijgen de windmolens ook een stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen, want wanneer ze vliegen kan goed waargenomen en/of voorspeld worden. De windmolens dan even pauzeren scheelt veel dierenlevens, maar dat de wethouder nog geen stilstandvoorziening wilde toezeggen, is voor ons onvoldoende.

Daarom dienen wij mede namens Stadsbelang en de VVD het amendement ‘Stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen’ in.

Dan verder met weidevogels: in Rijnenburg zijn tientallen territoria voor steeds zeldzamer wordende weidevogels. Zij houden niet van zonnevelden die hun rust en ruimte blokkeren. De SP komt met een amendement dat leefgebied voor weidevogels voor de komst van het energielandschap compenseert. Dat dienen wij graag mee in. En wij zelf komen met het amendement ‘Verblijfplaats weidevogels Rijnenburg’.

Tot slot, de komst van het energielandschap heeft ook gevolgen voor watervogels op en rond de Nedereindse Plas. Ook zij houden niet van massale zonnevelden. We hebben getwijfeld of we de Nedereindseplas zouden schrappen als zoekgebied voor zon en deze naar land te verplaatsen. Maar daar zouden de weidevogels weer onder lijden. Daarom komen we met de motie ‘Diervriendelijke inrichting zonneveld Nedereindse plas’.

Tot slot, we zullen in de gaten blijven houden dat de oude wilgen in de polder gespaard blijven.

En over de voorstellen van andere fracties: alle voorstellen voor woningbouw zullen wij niet steunen. Ook voorstellen voor een roeibaan die financieel afhankelijk zijn van woningbouw, zullen wij niet steunen – hoe zeer we ook begrijpen dat een nieuwe roeibaan noodzakelijk is.