Schrif­te­lijke vragen Duur­zaam­heids­verslag


Schriftelijke vragen 163/2019

Op 14 mei 2019 stuurde het college het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Energie van de stad 2018 naar de raad. Onze fractie heeft dit met veel belangstelling gelezen en heeft hierover een aantal vragen. We zullen dit onderwerp ook agenderen voor een commissiebehandeling, dus we stellen het erg op prijs als we de antwoorden ruim voor die behandeling mogen ontvangen.

Dierenwelzijn:

1. In het hoofdstuk dierenwelzijn is geen financiële verantwoording opgenomen van de uitgaven voor dierenwelzijn. Kan het college dit alsnog aan de raad doen toekomen? En kan zij ervoor zorgen dat dit voortaan standaard wordt meegenomen? Zo nee, waarom niet?

2. In hetzelfde hoofdstuk wordt weinig informatie gegeven over de inzet van de gemeente voor in het wild levende dieren. Kan het college hier uitgebreidere informatie over verstrekken? Zo nee, waarom niet?

3. In hoeverre zijn er nog updates over faunapassages, FUP's, ringslanghopen, paddenpoelen en maatregelen voor egels te melden?

4. We lezen dat de gemeente in 2018 in gesprek is gegaan met alle vergunningaanvragers voor evenementen waarbij dieren werden ingezet: “Daarbij is aandacht gevraagd voor dierenwelzijnsaspecten en heeft dit in een aantal gevallen geleid tot een aangepast evenement”. Graag ontvangen wij een overzicht van evenementen die besloten hebben geen dieren meer te gebruiken na een gesprek met de gemeente.

5. Het totaal aantal dieren in de steedes van Utrecht Natuurlijk is met 84 gedaald, vooral muizen, vissen en kippen zijn er minder. Hoe komt dit/waarom is dit?

6. Bij het 6e lustrum Veterinaire Vee Fokkers Club van de faculteit Diergeneeskunde zijn een paar koeien van faculteitsboerderij de Tolakker ingezet voor educatieve workshops. Welke educatieve workshops waren dit, wat hielden ze in?

Over CO2-reductie hebben we de volgende vragen:

7. Wordt de CO2-uitstoot door de biomassacentrale van Eneco opgenomen in de CO2-cijfers? Zo ja, hoe? Of wordt dit als CO2-neutraal beschouwd en daarom niet meegenomen?

8. Op pagina 7 van het Duurzaamheidsverslag staat dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over het energieverbruik, omdat gedetailleerdere gegevens omwille van privacy niet gebruikt kunnen worden. Welke conclusies kan het college wél trekken op basis van deze gegevens?

9. Kan het college meer inzicht geven in het zakelijke gasgebruik, dat de belangrijkste oorzaak is van de stijging van het energiegebruik? Zo nee, waarom niet?

10. Is bekend hoeveel CO2- en energiebesparing de energieambassadeurs hebben opgeleverd? Hoe beoordeelt het college de impact van deze energieambassadeurs?

11. Hoeveel energieadviezen zijn ingewonnen bij Softenergy? Kan het college inzicht geven in hoeveel bedrijven de adviezen daadwerkelijk hebben doorgevoerd en met welk resultaat?

12. Hoe beoordeelt het college de maatregelen die genomen zijn op basis van de energieadviezen? Voorziet het college verbeteringen om de energietransitie in het bedrijfsleven te versnellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

13. Kan het college de stijging in het aantal zonnepanelen uitsplitsen naar de aantallen op huur-, koophuizen, eigen vastgoed en bedrijfsgebouwen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze verschillende aandelen?

Wat betreft duurzame inkoop hebben we de volgende vragen:

14. Kan het college inzichtelijk maken wat de verhoudingen zijn tussen de inkoop van biologisch en gangbaar groen (uitgesplitst naar bollen, boeketten, zaden en planten, conform Motie 138/2016), en van de eventuele duurzame tussenvorm zoals de Milieukeur? Zo nee, waarom niet en als die cijfers er niet zijn, kan het college toezeggen per ommegaande de cijfers wel bij te houden?

15. Op pagina 12 staat: “Daarnaast is de helft van het aanbod in de gemeentelijke kantines vegetarisch.” Feitelijk gaat het hierbij ook om de raadsbuffetten, bijeenkomsten van de raad/de gemeente en de hapjes die worden geserveerd tijdens raadsvergaderingen, dus deze tekst is niet volledig. Ook niet omdat Motie 102/2017 verzoekt om minimaal 50% vega(n), dus ook plantaardig eten, zoals ook in de kop ‘Plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten’ in het Duurzaamheidsverslag wordt aangegeven. Kan het college deze passage aanpassen naar hoe het daadwerkelijk is, zodat de feitelijke situatie goed weergegeven wordt in het Duurzaamheidsverslag?

Tot slot hebben we de volgende vragen over diervriendelijk bouwen:

16.Wat is op dit moment de stand van zaken over het incorporeren van eisen met betrekking tot diervriendelijk bouwen in de landelijke duurzaamheidsinstrumenten zoals BREEAM en GPR? Wat is de inzet van het college hierop geweest in het afgelopen jaar?

17. Zijn er inmiddels voorbeelden (zoals ook in Schriftelijke Vragen 25/2019 vraag 10 werd gevraagd), van tenders, EMVI’s en/of anterieure overeenkomsten, waarbij lokale ecologische eisen zijn gesteld en deelnemers een minimale score moeten halen wat betreft maatregelen voor dieren? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren