Raads­bij­drage slotdebat Program­ma­be­groting 2020


14 november 2019

Dank u wel voorzitter.

Laat ik beginnen met Jane Fonda. Zij werd in 1968 beroemd met de film Barbarellaen in de jaren tachtig verkocht ze miljoenen fitness-video’s. Ondertussen was ze altijd ook een politiek activiste, en komt nu op voor het klimaat. De 81-jarige trekt als rebel wekelijks de straat op om te protesteren tegen wat zij een catastrofe noemt. Van de week nam ze namens Greta Thunberg een Award in ontvangst, ze noemde de voor de hand liggende maatregelen die je als wereldbewoner kunt nemen (vervoer, voedsel, afval), en voegde toe: “Deze maatregelen zijn een goede plek om te beginnen, maar niet om te eindigen”. Oftewel: het moet beter, in grote en kleine stappen, en in woorden van onze partij: “Alle kleine beestjes helpen”.

Om onze planeet en stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties, zullen we in de komende jaren fors meer moeten gaan investeren in de grote klimaattransitie. De Partij voor de Dieren begrijpt in dat licht niet dat dit college (vanaf 2023 maar liefst 325 duizend euro) wil bezuinigen op de energietransitie. En ook wordt er gekort op circulaire energie. Dat snappen we echt niet, de urgentie van de klimaatcrisis smeekt om investeringen, en als we meer geld krijgen van het Rijk, of als woningcorporaties zelf taken gaan doen, dan zou het college vrijgekomen budget juist kunnen inzetten op dit doel.

Ook dit jaar komen we als Partij voor de Dieren met moties en een amendement, en wel bij de volgende onderwerpen:

 • Klimaat en groen
 • Evenementen
 • Mobiliteit
 • CETA

Klimaat en groen

Als alle kleine beestjes helpen, heb je dus veel kleine maatregelen tegelijk nodig om de klimaatcrisis te beteugelen. Urgenda heeft 40 maatregelen op een rij gezet die helpen om de CO2-uitstoot ambitieus omlaag te brengen. Niet alle zijn in Utrecht van toepassing, maar we zouden graag zien dat het college ze serieus beoordeelt en daarna waar mogelijk uitvoert. Daarom de motie, samen met Student & Starter:

Motie Neem Urgenda-maatregelen serieus

Draagt het college op:

 • De door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en per maatregel te bekijken waar de gemeente Utrecht actief mee aan de slag kan,
 • De raad zo snel mogelijk hierover te informeren;

Als PvdD willen we graag een groene en biodiverse stad. In een groeiende stad is dat lastig: door al het bijbouwen komt er immers meer steen. Ook hier kan gelden: dat vele beetjes samen voor veel resultaat zorgen. Daarom met de PvdA, VVD, D66 en GroenLinks de motie:

Motie Alle kleine groene beetjes helpen

Roept het college op:

 • Gemeentebreed en met input van bewoners een inventarisatie te maken van kleine oppervlaktes openbare ruimte die vergroend kunnen worden;
 • Bij het inventariseren ook oog te hebben voor kansen om de openbare ruimte zo biodivers mogelijk in te vullen;
 • Deze inventarisatie voor de VJN 2020 te delen met de raad,

En als we dan toch werken aan meer groen, laten we dan ook werken aan meer helderheid als het toch al spaarzame groen in onze stad in de verdrukking komt. Het publiceren van vergunningen kan ons inziens wel verbeterd worden. Daarom een motie, met de Partij van de Arbeid en Stadsbelang Utrecht, met als dictum:

Motie Verbeteren publicaties van aangevraagde en verleende vergunningen

Roept het college op:

 • Extra inzet te plegen op het verbeteren van de zorgvuldigheid van de publicatie van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, zodat deze tijdig, volledig en foutloos inzichtelijk worden;
 • Onder subdoelstelling 5.1 ("Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving") van het programma Stedelijke Ontwikkeling, een indicator op te nemen die de kwaliteit van publicatie en communicatie rondom aangevraagde vergunningen inzichtelijk maakt,

Evenementen

In het kader van duurzame leges vragen wij al tijden om het verduurzamen van niet alleen de bouw-leges maar ook die voor evenementen. We waren dan ook verheugd met het oorspronkelijke voorstel voor evenementenleges. Maar: het college schrapte het voorstel om met duurzame leges te werken op dit punt. De regel was te prematuur. Omdat de commissie de wethouder liet doorschemeren dat een nieuw voorstel nog wel even op zich laat wachten, stellen wij, en ook Stadsbelang, voor de beleidsregel in afwachting daarvan in ere te herstellen. Daarom het volgende amendement:

Amendement Duurzame leges

Besluit in Verordening leges 2020, in hoofdstuk IV Programma Beheer openbare ruimte, in artikel 8. Buitenevenementen, alsnog een lid e. op te nemen dat luidt:

 • De tarieven als genoemd in deze paragraaf onder b., c. en d. worden verhoogd met 10% indien het evenement niet voldoet aan de beleidsregel 'duurzame evenementen'.

En in het verlengde van dit punt, en ook omdat het goed werkt als de vervuiler betaalt, pleiten wij voor een kleine heffing op de tickets van grote commerciële festivals in de openbare ruimte, en de opbrengsten ervan te gebruiken voor de verduurzaming van de festivalsector. Daarom de volgende motie:

Motie Invoering festivalheffing ten bate van groen en duurzaamheid

Draagt het college op:

 • Planvorming in werking te gaan zetten voor het invoeren van een heffing op tickets voor (grote) commerciële festivals in de openbare ruimte per uiterlijk 1 januari 2021, waarbij gratis en ideële festivals uitgezonderd worden, waarbij de opbrengsten van die heffing ingezet worden voor het vergroenen en verduurzamen van diezelfde festivals,
 • Uiterlijk bij de programmabegroting 2021 een voorstel voor te leggen aan de raad;

Utrecht heeft een evenementennota die geldt voor de jaren 2009-2014. Die is dus al meer dan tien jaar oud. En waar wethouders het vaak leuk vinden om nota’s te herzien, inclusief een eigen voorwoord met pasfoto, houdt deze wethouder de boot af. De nota zou nog voldoen. Nou, in onze ogen niet. Want de nota spreekt over een andere stad en over een ander soort evenementen. En aangezien dit stuk wel een rol speelt in de omgevingswet stellen wij een nieuwe nota voor. Daarom de motie, met Stadsbelang Utrecht:

Motie Herzie de Evenementennota

Draagt het college op:

 • De nota Evenementen & Festivals te herzien, waarbij de focus ligt op de jaren 2021-2025,
 • Hierbij in elk geval in te gaan op vraagstukken aangaande (zoals duurzaamheid, toenemende druk op de openbare ruimte, relatie met omgeving en omwonenden, complexiteit van vergunningsproces),
 • Deze nota als voorstel voor te leggen aan de raad uiterlijk voor de Programmabegroting 2021

Dat de Vuelta naar Utrecht komt, daar kunnen we niets meer tegen doen. Met het geld dat naar de Vuelta gaat, hadden we trouwens enkele atletiekbanen in het Amaliapark kunnen redden, en vorig jaar dienden we nog met de SP een amendement in om het Vueta-geld om te buigen naar de amateursport in Utrecht, maar daar was toen verder niemand voor. Goed dat het vandaag wel gaan lukken, we dienen de motie graag mee in.

Een van de hoofdsponsors van de Vuelta is een verwerker van varkensvlees. Daar maakten wij in de commissie al een punt van en de daar aangekondigde motie heet:

Motie Geen varkensverwerker aan de Vuelta-start

Spreekt de mening uit dat:

 • Vertegenwoordigers van ElPozo niet welkom zijn bij de start van de Ronde van Spanje;

En draagt het college op:

 • Geen uitnodigingen te verstrekken aan vertegenwoordigers van ElPozo tijdens de Vuelta in Utrecht, en ook visuele zichtbaarheid van het bedrijf te voorkomen,

Mobiliteit

Voorzitter, door PFAS en stikstof ligt een aantal grote mobiliteitsprojecten onder vuur. Dank voor de toezegging om onderzoek te doen naar PFAS bij de NRU. Het alsnog verbreden van de A27, zoals gister aangekondigd, zien wij echt niet zitten. Zeker ook omdat de snelheid daar al 100 km/u was, en er dus geen teruggang van stikstof te verwachten is. Wat we wel zien zitten: een autoloze dag in Utrecht. Daarom, met Student & Starter en PvdA de volgende motie:

Motie Autoloze (feest)dag

Verzoekt het college:

 • In 2020, samen met bijvoorbeeld buurtbewoners, het mkb, wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties, een autoloze dag te organiseren en er een nieuw jaarlijks verbindend feest van te maken voor de stad;
 • In overleg te treden met de provincie om te bezien hoe zij deze dag kan faciliteren;
 • Een voorstel voor een autoloze (feest)dag aan de raad te sturen,

Voorzitter, de Tweede Kamer besluit binnenkort over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Ondertussen spreken steeds meer parlementen in Nederland zich uit tegen CETA. En terecht, want het verdrag kan leiden tot beperking van lokaal beleid en tot claims. Daarom de motie Stop CETA, met SP, Denk, PvdA, PVV en GroenLinks.

Motie Stop CETA

Spreekt uit:

 • Tegen dit CETA-verdrag te zijn;

En draagt het college op:

 • De mening van de raad over te brengen aan de Tweede Kamer,
 • Zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA

Terug naar Jane Fonda. Terwijl protesterende bouwers en boeren gelijk krijgen, blijven klimaat stakende jongeren zonder handreikingen en toezeggingen protesteren. De 81-jarige vrouw zegt: “We moeten dit niet louter overlaten aan jonge mensen. Klimaatverandering is niet hun fout.” Als Partij voor de Dieren hopen we dan ook dat Utrecht voor 2030 klimaatneutraal is. Want als zelfs de Formule 1 deze ambitie verwoordt, waarom dan niet onze groene, mooie gemeente?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Beleidsnotitie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels; beleidsregels Tijdelijk verblijf (short stay)

Lees verder

Raadsbijdrage Actieprogramma Samen Stad Maken op de Utrechtse Manier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer