Raads­bij­drage Slotdebat Voor­jaarsnota Coali­tie­ak­koord


6 juli 2023

Vandaag bespreken we een Voorjaarsnota van een college dat niet het onze is. Het is dan ook een Voorjaarsnota die niet de onze is. Komt er ooit een Voorjaarsnota die wel de onze is? Wellicht, de Partij voor de Dieren bestuurt in vier gemeenten mee, wie kan ze hier opnoemen? Ik weet het: Almere, Amersfoort, Groningen en Arnhem.

Hier in Utrecht zitten we in de oppositie en vinden we het zoals elk jaar weer moeilijk om grip te krijgen op het beleid en de financiële keuzes van dit college. Een college dat zegt groen te zijn, maar er ondertussen wel voor kiest om te bouwen in de hoofdgroenstructuur. Met een coalitie die onze motie om geen voetpad in de hoofdgroenstructuur aan te leggen verwerpt, ja, u hoort het: een voetpad. Wat ons betreft is dit de perfecte illustratie van wat niet deugt aan dit college: “ja”, zeggen ze, “groen en biodiversiteit zijn belangrijk, maar liever hebben we een voetpad voor mensen”. Dat laat nou precies zien waar de prioriteiten van dit college liggen. Voorzitter, dit is niet dus niet ons college en niet onze Voorjaarsnota.

Vandaag komen we als Partij voor de Dieren dan ook met een stapel verbetervoorstellen. En laat me beginnen met Mission Impossible. Wie denkt dat Tom Cruise een zware taak had aan het redden van de wereld, moet zich maar eens inleven in een Utrechts oppositielid dat in de Voorjaarsnota een geldstroom wil ombuigen. Dat lukt niet. Elke vrijgekomen cent is door het college afgewogen en ingeboekt, en ook al lukt het wél een dekking te vinden die technisch correct is, dan stemmen de coalitiepartijen een amendement weg. Maar vandaag gaat mijn fractie nog een poging wagen.

Dierenwelzijn

  Voorzitter, de structurele ton die is vrijgemaakt voor dierenhulporganisaties is heel fijn, maar niet genoeg om de coalitie-ambitie om 24/7 zorg aan dieren in nood te leveren waar te maken. Daar is nog een ton voor nodig. Het college wil dit geld - een ton is een peuleschil op onze begroting - niet vinden. Daarom doen wij een poging. We zien dat het dividend van de BNG Bank over 2022 hoger is dan verwacht, en zien ook dat het onverwacht hoge bedrag van 650.000 euro nog niet is ingeboekt. Wij stellen voor om uit dat bedrag voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een bedrag van 100.000 euro uit te trekken voor de dierenhulporganisaties.

  Amendement
  100.000 euro structureel voor dierenhulporganisaties

  Besluit:

  • Aan beslispunt 8 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 een nieuw sub h. toe te voegen dat luidt:
  • Van de hogere dividendinkomsten over het jaar 2022 van 650.000 euro van de BNG Bank bestemmen wij in 2023, 2024 en 2025 100.000 euro per jaar voor de dierenhulporganisaties in onze stad.
  • Begin 2025 te evalueren of deze extra middelen nog langer noodzakelijk zijn en als dat zo is het nodige budget daarvoor te vinden in de Voorjaarsnota 2025;
  • Relevante passages in de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage hierop aan te passen.

  Wij zien trouwens uit naar de tool van Berenschot die ontwikkeld wordt waarmee we meer inzicht krijgen in bestedingen en potjes.

  Het wordt steeds duidelijker dat dieren lijden onder grootschalige evenementen. RTL Nieuws publiceerde onlangs een artikel. Zeker voor vogels zijn grootschalige evenementen in het broedseizoen gevaarlijk, “omdat zij bijvoorbeeld uit stress minder tot geen eieren leggen, niet bij hun nest durven te komen, vergeten op hun eieren te broeden of hun jongen niet meer durven te voeren.” Wij willen paal en perk stellen en stellen een halvering voor. Hiermee komen we tegemoet aan andere fracties, wetende dat zij helemaal geen grootschalige evenementen in broedseizoen niet zouden steunen.

  Motie Halveer aantal grootschalige evenementen tijdens broedseizoen in groen en bij plassen

  Draagt het college op:

  • In te zetten op minder evenementen van de categorie ‘zeer grootschalig’ in natuurgebieden, in parken en bij plassen tijdens het broedseizoen door het aantal te halveren ten opzichte van het jaar 2023;
  • Hier een beleidsregel voor te maken dat in werking treedt voorafgaand aan het broedseizoen 2024 en de raad hierover uiterlijk Q4 2023 te informeren.

  Voorzitter, dierenleed ligt ook vaak gewoon op uw bord. Het eten van dierlijke producten gaat nou eenmaal gepaard met angst en pijn, en ook met de dood. Het eten van plantaardige producten is bovendien beter voor het klimaat en de natuur. De klimaatvisie gaat iets zeggen over voedsel - wat goed is - maar wij bespeuren daar een voorzichtige toon, zoals we die in Utrecht altijd merken als het gaat om plantaardig eten. In Groningen doen ze het anders: daar willen ze gewoon koploper worden in de eiwittransitie. En dat willen wij en BIJ1 ook:

  Motie Race naar plantaardig

  Draagt het college op:

  • In gesprek te gaan met de wethouder eiwittransitie van de gemeente Groningen over de stappen die gemaakt worden in de race naar plantaardig aldaar;
  • Te onderzoeken in hoeverre deze stappen ook mogelijk zijn in de gemeente Utrecht;
  • De raad over de uitkomsten van dit gesprek en de mogelijkheden te informeren uiterlijk in Q1 2024;
  • De eiwittransitie nadrukkelijk mee te nemen in de klimaatvisie die dit jaar naar de raad toe komt;

  Een eerder idee van ons om vegetarisch eten in Utrechtse restaurants extra onder de aandacht te brengen via een Veggie Day, waar restaurants vrijwillig aan meedoen en door Utrecht Marketing gepromoot zou worden, kwam stil te liggen. Daar kan wel meer energie in. Daarom de motie:

  Motie Sla je slag met veggie-dag

  Draagt het college op:

  • In overleg met de Utrechtse horecagelegenheden een plan op te stellen voor een gecoördineerde “veggie-dag”;
  • Als er sprake is van benodigde middelen voor communicatie hiervoor dekking te zoeken vanuit de budgetten van Utrecht Marketing of andere reguliere stadspromotiebudgetten.

  De stad wordt drukker, en op veel plekken komen dieren in de knel. We zien dat het verkeer in onze gemeente gevaarlijk is, voor mensen en ook voor dieren.

  Onze fractie stelde vragen over het aantal aanrijdingen met dassen en toen bleek dat er in de organisatie wel kennis aanwezig is over de verkeersveiligheid voor dieren, maar dat die informatie niet gebundeld wordt. Wij willen dat de halfjaarlijkse rapportage verkeersveiligheid ook informatie gaat bieden over aanrijdingen met dieren. De provincie Utrecht doet dat al, op initiatief van D66. Wij vragen daarom aan de wethouder mobiliteit:

  Motie Verkeersveiligheid ook voor dieren

  Draagt het college op:

  • In de halfjaarlijkse voortgangsrapportages verkeersveiligheid voortaan ook te rapporteren over aanrijdingen met dieren en zo inzicht te genereren over kansen en knelpunten van het verkeer voor dieren in onze gemeente;
  • Hiermee van start te gaan met ingang van de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van 1 januari 2024.

  En nee, dit hoeven geen grote dure nieuwe onderzoeken te zijn, maar mag ook op basis van bijvoorbeeld de registraties van de dierenambulance.

  Overig


  Voorzitter, dan komen wij nog met drie andere voorstellen. Over camera's, cultuur en compensatie (van gas). De 3 c's. Eerst over de tien extra tijdelijke camera’s. Die willen wij niet. Er hangen al meer dan 5.000 geregistreerde camera's in onze gemeente, en Joost mag weten hoeveel ongeregistreerde camera's nog eens gericht zijn op de openbare ruimte. De Partij voor de Dieren is een groot pleitbezorger van camera's in slachthuizen zodat misstanden worden vastgelegd, maar het op grote schaal begluren van mensen op straat gaat ten koste van de privacy en dat vinden wij onwenselijk. We dienen daarom de motie ‘Geen extra geld naar camera's in, waarvan het dictum luidt:

  Motie Geen extra geld naar camera's

  Draagt het college op:

  • Geen aanvullende dekking uit het lopend budget beschikbaar te stellen in de Voorjaarsnota voor de aanschaf van tien extra flexibele camera's, maar dit geld op andere wijze binnen het programma Openbare orde en veiligheid te besteden.

  Voorzitter, cultuur gaat ons aan het hart. En dit college laat het budget voor cultuur niet meegroeien met de stad. Wat betekent dat er per inwoner gewoon minder cultuur beschikbaar zal zijn, en ook dat er minder organisaties in de cultuurnota opgenomen zullen worden. Via contacten in de culturele sector horen we dat circa 12 instellingen geen subsidie meer zullen krijgen. Dat vinden wij fors. Maar, zelf het geld ophogen via een amendement loopt spaak. Mantra: vind maar eens dekking.

  Wat cultuur betreft houden we het op de volgende motie, samen ingediend met Volt:

  Motie Help de cultuursector met verduurzamen

  Draagt het college op:

  • Culturele instellingen middels een brief actief te benaderen om het gesprek aan te gaan en vanuit de gemeente mee te denken over verduurzaming van de panden waarin zij gevestigd zijn;
  • Hierbij te wijzen op de verschillende subsidiemogelijkheden;
  • De raad over de uitkomsten hiervan te informeren in Q1 2024.

  Tot slot: in de commissie hebben we een punt gemaakt over de inkoop van grijs gas voor ons slecht verduurzaamd vastgoed. Liever kopen we geen gas meer in, en anders bij een aanbieder die duurzame keuzes maakt. Maar volgens het college is sturen wat duurzaamheid betreft onmogelijk bij zowel de inkoop van het gas zelf als de compensatie daarvan. Maar over die compensatie zijn fracties, volgens het programma Pointer ongelukkig. Daarom de motie Maak gascompensatie relevanter, met als dictum:

  Motie Maak gascompensatie relevanter

  Draagt het college op:

  • Uit te vragen in het nieuwe contract (en dit in de gesprekken met de leveranciers die zich melden om gas te willen leveren aan Utrecht, te verifiëren) of in het contract een afspraak kan worden gemaakt om samen met de leverancier de mogelijkheden te verkennen om de compensatie (de VER’s) op een andere manier in te vullen, bijvoorbeeld:
  1. In andere projecten buiten Europa dan het huidige Turkse windmolenpark
  2. En/of deze (op termijn) meer lokaal in te vullen bijvoorbeeld door aanplanten en langdurig laten staan van bomen
  3. En/of door het aankopen van CO2 en die te vernietigen volgens het concept carbon killer.

  Voorzitter, in het verlengde hiervan hadden wij graag gewild dat de compensatie die Utrecht van het Rijk krijgt voor het afkopen van het Gazprom-contract, zou gaan naar het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Die keuze maakt het college nu niet, maar kan het college toezeggen dit toch nog eens onder de loep te nemen en in de Programmabegroting uit te werken dat Gazpromcompensatie wel naar verduurzaming van vastgoed gaat? Is meer dan logisch, toch?