Raads­bij­drage Voor­jaarsnota 2021 en 1e Bestuurs­rap­portage 2021


8 juli 2021

Ik begin met een citaat: “Utrecht wil koploper zijn als het gaat om de verandering naar een duurzame energievoorziening en economie. We versnellen de verandering van onze energiesystemen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden.” Dit citaat komt uit het coalitieakkoord van deze coalitie uit 2018. Een akkoord waar nu drie jaar aan gewerkt is en waarvan het laatste jaar is ingegaan.

Als Partij voor de Dieren hebben wij steevast een punt gemaakt over die ambitie klimaatneutraal. Bij het debat over dit akkoord zei mijn voorganger Eva van Esch nog: ‘geen scherp doel, geen afrekenbare tussendoelen: dus helemaal niks’. We hebben moties ingediend om de ambitie zo snel mogelijk klimaatneutraal concreter, ambitieuzer en meer controleerbaar te maken. En ja, alle kleine beetjes helpen, maar grote stappen blijven uit. Waar is dat energielandschap bijvoorbeeld? Het college stapte over op grijs gas van Gazprom. Onze Regionale Energie Strategie is vertraagd. En een actieplan energiebesparing moet nog worden gemaakt, op ons verzoek. Hierbij een ambitieus doel benoemen is “Te prematuur en ook ingewikkeld, want we moeten er grip op kunnen houden”, zo hoorden we deze week nog. Ondertussen waarschuwt het IPCC dat het klimaatprobleem zodanig uit de hand loopt dat de mens dreigt uit te sterven. Om nog maar niet te spreken over al die dieren en planten die door ons toedoen uitsterven.

Voorzitter, als Partij voor de Dieren waren we benieuwd hoe het college nu zelf vindt dat het gaat. Tijdens de commissies van de Voorjaarsnota hebben we gevraagd aan de wethouders hoe klimaatbestendig zij werken.

Vier citaten.

“Wat is zo snel mogelijk klimaatneutraal, nou in alle eerlijkheid: echt klimaatneutraal worden is voor de stad Utrecht onmogelijk. Gewoon natuurwetenschappelijk onmogelijk. Omdat we te weinig ruimte hebben om met name onze elektriciteit op te wekken. Als alles meezit kunnen we wel zelfvoorzienend zijn op warmte, maar voor stroom lukt dat niet, omdat er gewoon te weinig ruimte is.” – aldus de wethouder duurzaamheid.

“We proberen ons met onze inzet voor werk voor iedereen, te richten op banen voor de toekomst. Daarbinnen richten we ons ook op de energietransitie en dat soort zaken. We richten ons ook via de regionaal economische agenda op initiatieven als brede welvaart. En onze acquisitie richting bedrijven proberen we op die manier te doen, en als het gaat om startups en scale-ups richten we ons juist op dat soort bedrijven.” – aldus de wethouder economie.

“De ambitie is klimaatneutraal in 2040, dat staat ook in het plan Vastgoed. We gaan dat per pand doen. Als de raad het eerder wil dan 2040, dan is er meer geld nodig. En dan zijn strakkere keuzes nodig, want soms wil de raad bijvoorbeeld een rooftopbar of een groen dak en dan passen zonnepanelen daar niet bij.” – aldus de wethouder vastgoed.

En tot slot: “Ik denk dat het belangrijk is dat herkenbaar is dat we van alles doen, maar ik zeg ook dat wij als gemeente niet in staat zijn volledig alles te doen wat nodig is om die volledige 100% klimaatbestendigheid te realiseren. Dat is ook waar het Rijk bij nodig is en daar zijn we actief mee bezig. Dat neemt niet weg dat wij zelf ook die verantwoordelijkheid voelen en dat wij daar ook allerlei zaken voor doen.” – aldus de wethouder financiën.

Voorzitter, wellicht een retorische vraag, maar wellicht durft u hem te beantwoorden: denkt u dat het nu goed gaat met het bestrijden van de klimaatcrisis? Waar is de visie, waar is het vechten? Waarom zoveel woorden, en waarom geen actie?

De Partij voor de Dieren is het beu. En omdat we dit zagen aankomen hebben we bij de Algemene Beschouwingen al een motie ingediend om in 2030 wél klimaatneutraal te zijn en we roepen alle raadsleden die het klimaat, en daarmee dus vooral onszelf, de natuur en de dieren, een warm hart toedragen, ongeacht van welke partij, en los van fractiediscipline, vóór onze motie Klimaatneutraal en rap ermee te stemmen. De tijd is op.

Nog meer Klimaat

Het draagvlak voor de energietransitie lijkt af te nemen, in die zin dat de kritiek op bronnen van duurzame energie het waarom en de noodzaak overstemt. Inwoners worden slecht betrokken bij de energietransitie en het lijkt een ver van mijn bed show. Wij denken dat het instellen van een Burgerberaad hierbij gaat helpen. Daarom dienen we de Motie Burgerberaad Klimaatcrisis en energietransitie in.

Het programma duurzaamheid krijgt van dit college geen extra geld en verschillende energieregelingen kennen een onderbesteding. De Partij voor de Dieren denkt dat er middels financiële prikkels wel veel winst te boeken is. Het Rijk heeft een nieuw instrument mogelijk gemaakt: de groene heffingskorting bij de OZB. Wij vinden dat dit instrument snel door de gemeente opgepakt moet worden, en ook voor huiseigenaren met een krapper inkomen toegankelijk moet zijn. Daarom de motie Groene heffingskorting & OZB in, samen met GroenLinks en de ChristenUnie.

Dieren

Voorzitter, door de groei van de stad komen steeds meer dieren in de knel. We hebben trouwens ook voor wethouder Diepeveen een mooi door onze leden gemaakt verkeersbord dat waarschuwt voor overstekende dieren. Maar wat wij nu willen bespreken: de Dierenambulance en de Vogelopvang hebben steeds meer werk aan al die dieren die door de groei van de stad hulp nodig hebben. En ook hebben zij meer werk door het dumpen van dieren die tijdens corona in huis zijn genomen en nu vakantieplannen en teruggaan naar kantoor “in de weg staan”. De wethouder Dierenwelzijn zei eergisteren nog dat het dumpen van dieren een niet-bestaand probleem is. Deze afwachtende en ontkennende reactie hekelen wij en we komen erop terug. Voor nu: meer geld voor de Dierenambulance en Vogelopvang. Daarom de motie Extra bijdrage Dierenambulance & Vogelopvang samen met de SP en PVV.

Voorzitter, een groot probleem is de groeiende kippenpopulatie in het Julianapark. De kippen zijn an sich het probleem niet, wel hun gezondheid en welzijn. Het college lijkt dit probleem niet op te willen of kunnen lossen en is er al minstens een half jaar zonder resultaten mee bezig. De diervriendelijkste oplossing, verhuizing naar een opvang, lijkt te duur gevonden te worden. Dus wij doen een poging zelf geld te vinden, en dan ook gelijk geld voor Amelisweerd dat door haast onhoudbare coronarecreatie aldaar letterlijk platgelopen wordt. Daarom onze motie Compenseer de recreatie-impact & verhuis de kippen uit het Julianapark, samen met de SP en de PvdA.

Voorzitter, de hondenbelasting. We hebben een bondje gesloten met de VVD en komen met een gedekt voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Het heffen van een belasting op levende wezens is gewoon raar, en de hondenbelasting is een niet te verdedigen lastenverzwaring voor inwoners om de begroting sluitend te maken. Gister heeft de Groningse raad bijna unaniem de hondenbelasting afgeschaft door de OZB te verhogen. Wij vonden de dekking van 750.000 euro in de inflatiecorrectie. Deze loon- en prijsbijstelling wordt toegepast ook op nieuwe projecten, die dat vanwege de continuïteit helemaal niet nodig hebben. Deze projecten zijn nieuw, onbekend en daarmee in de motie onbenoembaar. Met VVD, Student & Starter en Stadsbelang Utrecht de motie Schaf hondenbelasting af.

Economie

U zult het niet denken, of wellicht juist wel, maar economie is mijn favoriete programma. Vandaag drie punten.

Iets leuks: dank aan de wethouder voor het overnemen van ons idee tot een stadsbrede Veggie Dag. Het idee is dat cafés en restaurants gestimuleerd worden om mee te doen met een vaste Veggie Dag, zoals in Gent, waar iedere donderdag veel vegetarisch eten wordt aangeboden, en dat Utrecht dit ondersteunt middels een campagne. De wethouder gaat hiermee aan de slag, door met onder meer Utrecht Marketing, Koninklijke Horeca Nederland, Wakker Dier en ProVeg in contact te treden, en wij vroegen ons af: wanneer horen we hier meer van, en wat gaan we dan vernemen? Zo concreet werd het in de commissie helaas nog niet.

Iets minder leuks: als Partij voor de Dieren vragen we al pakweg 5 jaar om parkenbeleid aangaande de festivalisering. Wij willen dat parken en groengebieden goed beschermd worden tegen de nadelige gevolgen van festivals en evenementen. En deze vraag van ons mondde uit in een steeds verder uitdijend project dat Locatieprofielen heet en dat inmiddels in de koelkast staat, omdat de sector het zwaar heeft vanwege corona. Ondertussen is de festivalzomer al van start en wij zouden graag willen dat de overlast van festivals voorkómen wordt voordat het echt mis is. Kan de wethouder toezeggen na de zomer weer met de locatieprofielen aan de slag te gaan en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 een procesvoorstel voor participatie en besluitvorming gereed te hebben? En ondertussen al het groen, de planten en de dieren te beschermen? We hebben een motie achter de hand.

En dan nog een goed idee: veel winkels in Utrecht staan leeg, en dat komt doordat er fors meer winkelruimte bij is gekomen en omdat mensen meer online winkelen. Ondertussen is er behoefte aan woonruimte. Daarom de motie Wonen in leegstaande winkelpanden.

Tot slot:

We hebben nog één motie te gaan. En deze gaat over een punt dat we in de commissie Voorjaarsnota en Jaarstukken ter sprake brachten, namelijk: maak de ontwikkeling vierkante meters groen en blauw inzichtelijk, die cijfers zijn er, want beschikbaar in het Duurzaamheidsverslag, en wij vinden dit belangrijk genoeg om ze te promoveren naar P&C-documenten. Daarom met de PvdA de motie Ontwikkeling vierkante meters groen en blauw inzichtelijk.

---

NB In de tweede termijn hebben we onze klimaatmotie aangepast en opnieuw ingediend, omdat de wethouder zei dat ze niet wist hoe Utrecht klimaatneutraal kan worden, en of de Partij voor de Dieren dit wil bedenken. Hoewel wij dat een vreemde gang van zaken vinden, hebben we wel in de tweede motie veel goede suggesties gedaan. Deze motie werd echter niet overgenomen door de wethouder en werd ook niet gesteund door de andere partijen in de gemeenteraad.

In de tweede termijn hebben we ook onze 'motie achter de hand' Loca­tie­pro­fielen uit de ijskast ingediend. Die heeft het net niet gehaald.