Raads­bij­drage slotdebat Coali­tie­ak­koord en Voor­jaarsnota 2022


7 juli 2022

Verbeter de wereld, begin in Utrecht. Dat was de slogan van ons verkiezingsprogramma. Met als idee: als wij in Utrecht ons onvoldoende inzetten voor de planeet en al diens bewoners – wie doet het dan wel?

Onze tijd heeft grote problemen, en soms worden mensen moedeloos van alle berichten over klimaatverandering, de teloorgang van biodiversiteit en de stikstofcrisis. Is het vechten tegen de bierkaai? Als gegroeide Partij voor de Dieren zeggen wij: tuurlijk kunnen we het tijd nog keren. Maar dan moeten we wel nú in actie komen en mededogen gaan tonen met alle inwoners van Utrecht, ook zij die geen fysieke stem hebben om van zich te laten horen.

We komen op het punt dat die verandering ook binnen handbereik komt. Dat zien we in de Voorjaarsnota en het Coalitieakkoord waar weliswaar vaak voor een goede richting wordt gekozen. We herkennen veel van onze voorstellen. Onze ideeën worden steeds meer gemeengoed. Dus zo'n gekke partij zijn wij als “diertjes” allang niet meer, durf ik zelf wel te stellen, terugblikkend op 8 jaar aanwezigheid in deze raad. Maar vaak zijn de ideeën in het akkoord niet concreet, of niet goed genoeg. Mijn fractie komt daarom met een hele stapel verbetervoorstellen, die zorgen voor meer bestaanszekerheid, compassie en duurzaamheid, ook voor hen die geen fysieke stem hier in de gemeenteraad hebben.

En laten we beginnen met een heel existentieel punt: waarom zouden inwoners, die toch al veel belastingen betalen, ook geld moeten ophoesten voor het hebben van een hond? Terwijl de opbrengsten van die hondenbelasting gewoon gebruikt worden om de algemene begroting te dichten? Wij denken: laat de bezoekers aan de stad dan maar iets meer betalen.

Daarom het amendement Minder kosten voor hondenbezitters en meer voor toeristen, samen met PVV en SP.

1. Amendement 71: Minder kosten voor hondenbezitters en meer voor toeristen

Besluit:

 • Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 een nieuw sub L. toe te voegen dat luidt:
  De toeristenbelasting wordt verhoogd van 7% naar 8,5% en met de inkomsten daarvan is dekking gevonden om de hondenbelasting af te schaffen.
  Relevante verordeningen hierop aan te passen.

Dierenwelzijn

  We danken de coalitiepartijen dat er een hele pagina aan tekst is gewijd aan ons lievelingsthema: dierenwelzijn. Het is natuurlijk gaaf dat de Vogelopvang en Dierenambulance eindelijk meer geld krijgen – een motie van ons daartoe vorig jaar werd nog weggestemd. Maar, het valt ons wel op dat de ambities in de dierenwelzijnspassage zowel weinig nieuw als concreet zijn. Daarom zeggen wij: laten we de Nota Dierenwelzijn actualiseren, niet alleen met alle beleidsupdates die na het aannemen van de vorige nota zijn doorgevoerd, maar ook met echt nieuw beleid op basis van nieuwe inzichten. Daarom de motie:

  2. Motie 169: Nota Dierenwelzijn actualiseren

  Draagt het college op:

  • De Nota Dierenwelzijn te actualiseren aan de hand van de nieuwe ambities in het coalitieakkoord, aangenomen en overgenomen moties en gedane toezeggingen sinds 2019 en nieuwe relevante inzichten over dierenwelzijn;
  • Deze nieuwe nota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad uiterlijk eind 2023;
  • De ambitie uit te spreken elke vier jaar met een actualisatie van de Nota Dierenwelzijn te komen.

  Een nieuw iets wat wij in elk geval zouden willen, is dat we het gebruik van dieren ten dienste van de mens niet meer toestaan. Het hebben en houden van dieren kan prima zolang dieren maar hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dat kunnen zij niet bij evenementen, voorstellingen of bij demonstraties. En over dat laatste gesproken: wij zouden willen dat de politie stopt met het inzetten van paarden en honden bij demonstraties en manifestaties. De dieren ervaren te veel stress, worden in hun gedrag getemd, en hebben er niet zelf voor gekozen om daar aanwezig te zijn. Het komt ook voor dat paarden en honden aangevallen worden door demonstranten, en vallen. Ronduit onveilig dus. De burgemeester zei in de commissie dat inzet van paarden en honden nodig is in een escalatiemodel om inzet van traangas en kogels te voorkomen. Nou, dan moet er volgens ons gewerkt worden aan een ander escalatiemodel. Daarom de motie Traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed met Bij1:

  3. Motie 209: Traangas en kogels zijn geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed

  Draagt het college op:

  • Met de politie in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat er bij demonstraties, rellen en op andere momenten geen honden en paarden door de politie worden ingezet;
  • Samen met de politie na te denken over alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing die geen inzet van dieren vergen;
  • Met de politie in gesprek te gaan over diervriendelijke voorzieningen die getroffen moeten worden voor honden en paarden die niet meer geschikt geacht worden om ingezet te worden;

  En over evenementen met dieren gesproken, als zij plaatsvinden in de stad, denk aan het stomme voorbeeld van de Paardenraces op de Maliebaan, dan zien wij graag dat het college schittert door afwezigheid.

  4. Motie 171: Collegeleden niet naar evenementen met levende dieren

  Draagt het college op:

  • Niet aanwezig te zijn op evenementen waarbij levende dieren worden gebruikt.

  Groen

  Voorzitter, het coalitieakkoord stelt 45 hectare aan groen toe te voegen aan de stad. Dat lijkt ons logisch en broodnodig, want de laatste keer dat wij keken (en dat was eergisteren nog) stond Utrecht op plek 337 van de 388 wat betreft groenste gemeenten van Nederland. Behoorlijk onderaan dus. Laten we daar iets aan doen door die nieuwe hectares groen ook echt nieuw groen te laten zijn. Daarom deze motie, samen met Bij1.

  5. Motie 172: Laat ‘extra groen’ geen wassen neus zijn

  Draagt het college op:

  • Bij de uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord om 45 hectare extra groen te ontwikkelen, de investering voor extra groen te besteden aan het toevoegen van daadwerkelijk nieuw groen aan onze gemeente, in plaats van aan het openbaar toegankelijker maken van reeds bestaande groengebieden en natuurgebieden;
  • Om circa 5% van dit daadwerkelijk nieuwe groen als mensluwe zone aan te wijzen.

  Voorzitter, bij het vergroenen van onze gemeente hoort ook het inkopen van verantwoord groen. Door een oude motie van ons, uit alweer 2016, is de inkoop van planten, bollen, zaden en boeketten al zoveel mogelijk biologisch, nu stelt mijn fractie voor om naast biologisch, ook zoveel mogelijk inheemse soorten en lokaal geteelde planten in te kopen. Dit leidt tot de volgende motie, samen met Bij1.

  6. Motie 173: Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal

  Draagt het college op:

  • Bij de inkoop van nieuw plantmateriaal, naast biologisch, zoveel mogelijk te kiezen voor inheemse soorten en lokaal geteelde planten;
  • Dit op te nemen in de Nota Groen

  Voorzitter, we zijn nog altijd blij dat ons initiatiefvoorstel Herplantplicht unaniem is aangenomen en al enkele jaren goed werk doet. We zien wel dat het voorstel inmiddels voor verbetering vatbaar is, en komen daar in deze periode zeker nog op terug. Wat we ook zien, is dat de controle op de naleving van de herplantplicht momenteel niet toereikend is. Dat willen we nu graag aanpassen en daarom de motie, samen met Bij1:

  7. Motie 174: Verkwansel de herplantplicht niet

  Draagt het college op:

  • Voor toezicht en handhaving ten behoeve van het controleren van de herplantplicht bij de Programmabegroting 2023 100.000 euro te reserveren en dit zo mogelijk te dekken binnen het groenprogramma;
  • De raad op de hoogte te houden van de voortgang van de gereedmeldingsplicht;
  • Ervoor te zorgen dat verkrijgers van velvergunningen in de periode voordat de gereedmeldingsplicht er is via een bericht worden verzocht aan te geven of en wanneer zij hebben herplant, ook al is deze gereedmelding dan geen verplichting.

  Wat betreft openbare ruimte nog een motie. Laten we zorgen door een schone en diervriendelijke stad, en het unaniem aangenomen verbod op plastic en metalen confetti door te trekken naar serpentine. Mede namens Bij1:

  8. Motie 175: Verbied plastic en metalen serpentine

  Draagt het college op:

  • Naast het bestaande verbod op het gebruik en/of verspreiden van confetti tevens een verbod in te stellen op het gebruik en/of verspreiden van serpentine. Het verbod op zowel confetti als serpentine dient toe te zien op confetti en serpentine van elk ander materiaal dan biologisch afbreekbaar papier.
  • Dit verbod op te nemen in de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Lokale mediabeleid

  Er is sinds de voorgenomen bezuiniging bij de programmabegroting anderhalf jaar geleden een hoop te doen geweest over onze lokale mediavoorzieningen. Verschillende adviezen concludeerden onder meer dat het op zijn zachtst gezegd vreemd is dat een stad als Utrecht geen goed mediabeleid kent.

  Daarom lós van de aanstaande licentieverlening en lós van het debat over financiering, vinden we dat er op zijn minst beleid moet komen zodat het college een visie ontwikkelt en we daar als raad iets van kunnen vinden. Die visie hoeft ze overigens niet alleen te ontwikkelen, de commissie Daalmeijer heeft een mooi rapport geleverd dat als kader kan dienen en mediaorganisaties kunnen gevraagd worden mee te denken. Daarom de volgende motie, met CDA:

  9. Motie 176: lokaal mediabeleid

  Draagt het college op:

  • Het adviesrapport als kader te nemen en in overleg met adviescommissie, lokale mediaorganisaties en eventueel de Mediaraad een beleidsnota met als werktitel ‘Lokale Mediabeleid Utrecht’ uit te werken;
  • Dit proces los te zien van het licentieproces;
  • Deze nota in Q1 2023 voor te leggen aan de raad, zodat deze eventueel bij de bespreking van de volgende voorjaarsnota betrokken kan worden;
  • Hierbij niet vooruit te lopen op de financiering van dergelijk beleid, maar wel te schetsen welke investeringen verschillende keuzes zouden kunnen vragen, zowel binnen het programma cultuur als ook andere programma’s zoals bewoners & bestuur.

  Voedsel & klimaat

  Ons standpunt is al tijden: klimaatverandering bestrijd je niet alleen door je energieverbruik aan te passen, maar ook door anders te eten. Met je mes en vork voorkom je heel wat opwarming. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN becijferde dat de wereldwijde veehouderij –dus alleen de dieren zelf- verantwoordelijk is voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen.

  Tijd dus om echt werk te maken van de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Wat ons en ook de gemeente Groningen betreft kan dat het beste door hier een beleidsportefeuille te maken en die toe te wijzen aan een wethouder eiwittransitie.

  10. Motie 177: Overgaan naar plantaardig is wethouderwaardig

  Draagt het college op:

  • In de eerstvolgende collegevergadering een wethouder eiwittransitie aan te stellen.

  Dan onze laatste motie, voorzitter. Onze bestuurders spreken graag op bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid en u kent ons standpunt over het vliegen naar internationale beurzen. Maar we willen nu, in het kader van met mes en vork de klimaatcrisis bestrijden, samen met Bij1, een nieuw idee voorstellen.

  11. Motie 178: Go vegan op klimaatbijeenkomsten

  • Plantaardig te consumeren bij bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid voor zover aanwezig en dit ook te laten gelden voor meereizende ambtenaren;
  • Plantaardig te cateren bij zelf georganiseerde bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid en te voorzien in dierlijke producten als daar vooraf om gevraagd wordt volgens het principe Carnivoor-geef-het-door.

  Tot slot, voorzitter. Wellicht heeft u een woord gemist dat ik eigenlijk altijd gebruik in dit soort bijdragen: kli-maat-neu-traal. Deze coalitie heeft dit woord en een bijbehorende ambitie in de ban gedaan. Dat vinden wij een blamage In de commissie weigerde de wethouder energie & klimaat wederom zo'n doelstelling te verwoorden, maar bood ze me een kopje koffie met verhelderende uitleg aan. Normaal zou ik direct een motie optikken, maar: nieuwe raad, nieuwe kansen, dus ik verwijs hiervoor naar de bijdrage van Volt.