Voor­jaars­no­t­ape­ri­kelen rond dieren, natuur en milieu


12 juli 2021

De afgelopen maand heeft de Utrechtse gemeenteraad zich druk beziggehouden met de Voorjaarsnota 2021 en de Jaarstukken 2020 van het college van B&W. In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen om het beschikbare geld voor de gemeente te besteden en de gemeenteraad kan dan voorstellen doen om het geld anders te besteden en/of de inzet van het college anders te verdelen.

De Partij voor de Dieren gebruikt de Voorjaarsnota altijd om voorstellen te doen om Utrecht diervriendelijker, groener, biodiverser, duurzamer en klimaatneutraler te maken, en dat hebben we ook dit jaar weer gedaan.

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 17 juni (op dat moment geef je als partij aan wat je in het algemeen van de Voorjaarsnota vindt) legde PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven vooral de nadruk op de overconsumptie door de mens en klimaatverandering, en dat mensen na meer dan een jaar corona menen recht te hebben op zoveel mogelijk vermaak, ten koste van de leefbaarheid voor mens en dier. Hij zei onder meer “Onze begroting is afhankelijk van groei. Groei is geen oplossing, maar een probleem. Utrecht moet daarom stoppen zich afhankelijk te maken van groei.” Maartens hele bijdrage is te lezen via https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/raadsbijdrage-algemene-beschouwingen-voorjaarsnota-2021.

In commissies focus op dieren, natuur en milieu

Tijdens de commissies die hierop volgden hadden we de voor ons kenmerkende focus op dieren, natuur en milieu. Zo spraken we in de commissie Financiën onder meer wederom over de noodzaak van het tegengaan van klimaatverandering, de wens voor meer geld voor Amelisweerd en het afschaffen van de hondenbelasting. In de commissie Economie, Werk en Inkomen pleitten we voor meer steun aan de Dierenvoedselbank, omdat door corona meer mensen in de financiële problemen zijn gekomen en huisdieren hier ook de dupe van zijn. We spraken ook over festivalisering en verduurzaming van evenementen, een vaste Veggiedag in Utrecht en over consuminderen. In de commissie Veiligheid vroegen we aandacht voor evacuatie van dieren bij rampen, de brandveiligheid van dierenverblijven en de aanpak van dierenmishandeling.

Tijdens de commissie Openbare Ruimte, Groen en Dierenwelzijn hadden we het over het Meerjaren Groenprogramma en het verhogen van de biodiversiteitswaarde van het groen in Utrecht. Ook vroegen we om meer financiële steun voor de Vogelopvang en de Dierenambulance, een goede opvang voor de kippen in het Julianapark, het welzijn van dieren in wateren die door menselijke bouwsels en werkzaamheden gewond of gevangen kunnen raken en sterven, en het meenemen van dieren in hitteplannen. Bij Ruimtelijke Ordening begonnen we onder meer over leegstandsbeheer van winkels en wilde dieren die in de knel komen door nieuwbouw (denk aan de hazen, fazanten en konijnen in Leeuwesteyn in Leidsche Rijn). In de commissie Milieu en Emissieloos Vervoer vroegen we aandacht voor vervuilende boten, die ook nog eens dieren verstoren. Bij Duurzaamheid tot slot drongen we aan op meer actie tegen de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis, meer inzet op de energietransitie en dat circulair bouwen niet altijd goed voor dieren en natuur is.

Hier zijn alle bijdragen te vinden rond de Voorjaarnota:

https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=voorjaarsnota+2021 en hier is de bijdrage te vinden over de Jaarstukken 2020: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/commissiebijdrage-jaarstukken-2020

Slotdebat

Donderdag 8 juli was dan het slotdebat over de Voorjaarsnota. Partijen komen dan terug op wat ze in de commissies hebben gezegd en dienen moties en amendementen in om geld en inzet van het college anders te besteden. We dienden moties in voor meer geld voor Dierenambulance Utrecht en Stichting Vogelopvang Utrecht, meer geld voor de natuur in Amelisweerd en voor de opvang van de kippen uit het Julianapark, een groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB van huizen, een afschaffing van de hondenbelasting in Utrecht, we willen wonen in leegstaande winkelpanden mogelijk maken, meer weten over de hoeveelheid groen en water die het college in Utrecht wil en hoe biodivers dit volgens hen moet zijn, we willen dat het college weer aan de slag gaat met de locatieprofielen voor plekken in Utrecht waar het college (grootschalige) evenementen wil (zodat wij er commentaar op kunnen leveren, want wij willen geen grootschalige festivals in het groen) en we willen dat Utrecht haar uiterste best doet om in 2030 klimaatneutraal te zijn, of er in ieder geval alles aan te doen om dit na te streven.

Het goede nieuws is dat onze motie voor de groene heffingskorting en de OZB door het college is overgenomen, het slechte nieuws is dat de overige moties niet zijn overgenomen door het college en ook zijn verworpen door een meerderheid in de gemeenteraad. Met name onze eerste klimaatmotie leverde flink wat discussie op en een wanhopige oproep van de wethouder aan de Partij voor de Dieren om met ideeën te komen, want ook in 2050 zal Utrecht niet klimaatneutraal zijn. Een tweede motie met allerlei ideeën zag zij echter alsnog niet zitten, en de andere partijen in de gemeenteraad ook niet. We blijven ons natuurlijk hard maken voor een zo spoedig mogelijk klimaatneutraal Utrecht, en voor meer aandacht voor dierenwelzijn en natuurbescherming. Na het zomerreces gaan we er weer volop tegenaan in de gemeenteraad, en het gehele jaar natuurlijk ook buiten de raad!

Gerelateerd nieuws

Huidige PvdD-fractie wil door na de verkiezingen

Maarten van Heuven en Anne Sasbrink, beiden raadslid van de Partij voor de Dieren in gemeente Utrecht, hebben zich kandidaat ...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om mensvrije zones

De plannen van het college van B&W voor de ontwikkeling van de stad in de komende 20 jaar hebben met het doel om sterk te gro...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief