Jaar­over­zicht 2015


17 februari 2016

In 2015 maakte de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zich weer met succes sterk voor dieren, natuur en milieu. Daarnaast hebben we ons ingezet voor onderwerpen als onderwijs, zorg, vluchtelingen en sociale huur. Onze kernwaarden mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid golden hierbij als leidraad.

Dieren
Op initiatief van de Partij voor de Dieren sprak de gemeenteraad diverse keren over dierenwelzijn in Utrecht. Zo beloofde het college van B&W de PvdD in 2014 dat er een nieuwe Dierennota zou komen en die kwam er inderdaad in 2015. Wat de Partij voor de Dieren betreft heeft deze ‘Kaderbrief Dierenwelzijn’ een goede basis, maar er zijn zeker verbeterpunten. Zo blijft er in Utrecht ruimte voor sportvisserij, worden wilde dieren in nood op dit moment nog onvoldoende geholpen en vinden er nog steeds evenementen met dieren plaats. PvdD-raadslid Eva van Esch: “We vroegen wethouder Dierenwelzijn Paulus Jansen het hemd van het lijf tijdens de behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn en zo hebben we zeker verbeterpunten kunnen aanbrengen. Maar het blijft nodig om te knokken voor een écht diervriendelijk Utrecht.”

Dankzij de Partij voor de Dieren stuurt het college nu ook ieder jaar een Jaarverslag Dierenwelzijn naar de gemeenteraad. Hierin zijn onder meer cijfers opgenomen over het aantal gevallen van dierenmishandeling en het aantal dieren op de Utrechtse kinderboerderijen.

De PvdD kreeg het tevens voor elkaar dat dierenwelzijn een van de criteria wordt in de Nota Inkoop van de gemeente. Ook gaat het college zich op verzoek van de PvdD bij het vaststellen van de volgende Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hard maken voor het opnemen van dierenmishandeling in de visie.

Vlees en vis
Andere dierenonderwerpen die we in 2015 onder de aandacht brachten waren onder meer dieren in de goot, de consumptie van vlees, vis en schaaldieren en dieren die het slachtoffer worden van bomenkap en baggeren.

Natuur
In 2015 ageerde de Partij voor de Dieren veelvuldig tegen de grote hoeveelheid bomen die in Utrecht gekapt worden. Onder andere de geplande bomenkap voor de uitbreiding van de golfbaan in Haarzuilens, de bomenkap op de Europaweg in Vleuten en de werkzaamheden bij de Cremerstraat e.o. waren grote dossiers in 2015.

Festivalisering van de natuur
De Partij voor de Dieren wil dat het college stopt met de festivalisering van natuurgebieden en parken in Utrecht. Een voorbeeld van een festival dat de natuur heeft beschadigd in nota bene de Ecologische Hoofdstructuur in het Gagelbos is het Zomerkriebelsfestival. Na twee edities vindt dit festival gelukkig niet meer plaats in het Gagelbos, dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren.

Plantenadoptie
In het stadhuis zélf startte de Partij voor de Dieren een adoptieactie voor de stadhuisplanten die vernietigd en vervangen zouden worden omdat ze afgeschreven waren. Echter, de planten waren nog in een goede staat en tientallen inwoners van Utrecht hebben een of meerdere planten mee naar huis genomen.

Milieu en duurzaamheid
De Partij voor de Dieren sprong in 2015 in de bres voor het Milieucentrum, dat geen structurele subsidie meer krijgt van het college van B&W. Van Esch: “Een centrum dat bijdraagt aan het verduurzamen van Utrecht en helpt ervoor te zorgen dat de stad in 2030 klimaatneutraal is zou je juist méér moeten ondersteunen.”

Op verzoek van de Partij voor de Dieren gaat het college het stadhuis nog verder verduurzamen, zijn duurzaamheid, groen en biodiversiteit nu criteria voor het stationsgebied en worden culturele instellingen verplicht om een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in aanvragen voor cultuursubsidie. Ook stelde de PvdD energieverspilling bij Utrechtse sportclubs aan de kaak.

Vuurwerk

Over vuurwerk heeft de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks veel gesproken met het college. De PvdD wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en het college stelde eind 2015 voor het eerst vuurwerkvrije zones in. Hieronder staan diverse nieuwsberichten over vuurwerk. De Partij voor de Dieren wil dat het college in 2016 grotere stappen gaat zetten richting een vuurwerkvrij Utrecht.

We kijken met een positief gevoel terug op 2015, maar er is nog veel te doen om van Utrecht écht een dier- natuur- en milieuvriendelijke stad te maken. De Partij voor de Dieren blijft zich onverminderd inzetten om dit voor elkaar te krijgen.